Thomas Campanella

Już we wczesnej młodości okazywał nadzwyczajne zdolności umysłowe, a pod wpływem płomienistych kazań pewnego dominikanina wstąpił do tego zakonu, pochłaniając całą ówczesną wiedzę przyrodniczą, teologję i filozofję. Później zapoznał się z arkanami wiedzy tajemnej, a przekonawszy się o niedomaganiach i błędach ówczesnej nauki i filozof ji, porównując je z świadectwami doświadczenia i żywą księgą przyrody, powziął śmiałą myśl zreformowania całej nauki i filozofji ówczesnej, co mu się w znacznej mierze udało. Czytaj dalej

Wpływ wyobrażenia na postrzeganie.

Z tego by wynikało, że wszelka zmiana wyobrażeniowej strony postrzegania, nie dotycząca w niczem warunków zewnętrznych wrażenia, zmienia jednak to, co jako wrażenie odczuwamy. Jest to jedno z najważniejszych odkryć psychologii, mające ogromne znaczenie nie tylko dla zrozumienia różnych stron naszego życia duchowego, lecz także dla zrozumienia naszego stosunku do świata otaczającego i dla samej koncepcyi filozoficznej tego świata, jako rzeczywistości o podwójnym charakterze: psycho-fizycznym. Czytaj dalej

Czy człowiek ma wolną wolę?

JÓZEF ŚWITKOWSKI.
Czy człowiek ma wolną wolę?

Spór o to jest niemal tak dawny jak świat, gdyż już w Indiach starożytnych, ze zmierzchem wiedzy objawionej, podzieliły się zapatrywania ludzkie na sprawę wolności woli. Dwa przeciwne sobie systematy filozoficzne, z których jeden głosił wolność woli, a drugi z taką samą słusznością oświadczał się przeciw wolności woli, przeszły z Indii do Persji, stamtąd do Chaldei i Egiptu, a dalej przedostały się do Grecji i Rzymu. Czytaj dalej

Intuicja i natchnienie

Intuicja i natchnienie (nr 2)   
jako przedmiot badań metapsychicznych

Miejsce metapsychiki je st niejako na pograniczu między tern, co nauka oficjalna uznaje za fakty stwierdzone, a tern, co dopiero oczekuje sprawdzenia, jak o wątpliwe i niepewne, czy w ogóle istnieje w dziedzinie fizjologicznej, względnie psychologicznej. Stąd metapsychika spełnia czynność jak gdyby urzędu celnego na granicy państw a: Czytaj dalej

“Wyzwolenie” człowieka

„Wyzwolenie” człowieka
W r. 1929 został wydany w Monachium przekład chińskiego traktatu taoistycznego: T’ai I Chin Hua Tsung Chih – czyli: Tajemnica Złotego Kwiatu Najwyższej Jedni (Das Geheimnis der Goldenen Blume, ein chine-siches Lebensbuch), dokonany przez głośnego sinologa Richorda Wilhelma. Przekład, ten wydano po angielsku (C. F. Baynes). Szczegółowo omówił go okultysta Andre Preau w artykule pod takim samym tytułem w n-rze 134 „Yoile d’Isis” z roku 1932. Oto streszczenie: Czytaj dalej

W jaki sposób odbieram inspiracje.

W. BOŻYŃSKI.
W jaki sposób odbieram inspiracje.
Czyniąc zadość mojej obietnicy, w jedenastym zeszycie Hejnału ub. r., spieszę z opisaniem, w jaki sposób odbieram inspiracje ze  świata myśli. Nie wiem, czy potrafię stanąć na wysokości zadania  i czy oddam wiernie ta, co podczas tej skomplikowanej czynności  się dzieje. Czytaj dalej

Myśl

Leon Denis
MYŚL 
(Przełożyła J. Kreczyńska.)

Myśl jest twórczą. Jak myśl wieczna bezustannie wysyła w przestrzeń zarodki istot i światów, tak samo myśl pisarza, mówcy, poety,  artysty rozsypuje nieskończone kwiecie idei, dzieł, pojęć, które  wpływać będę, w złem lub dobrem, stosownie do swej natury, na  niezliczony tłum ludzki. Czytaj dalej