Wpływ wyobrażenia na postrzeganie.

Z tego by wynikało, że wszelka zmiana wyobrażeniowej strony postrzegania, nie dotycząca w niczem warunków zewnętrznych wrażenia, zmienia jednak to, co jako wrażenie odczuwamy. Jest to jedno z najważniejszych odkryć psychologii, mające ogromne znaczenie nie tylko dla zrozumienia różnych stron naszego życia duchowego, lecz także dla zrozumienia naszego stosunku do świata otaczającego i dla samej koncepcyi filozoficznej tego świata, jako rzeczywistości o podwójnym charakterze: psycho-fizycznym. Czytaj dalej

Czy człowiek ma wolną wolę?

JÓZEF ŚWITKOWSKI.
Czy człowiek ma wolną wolę?

Spór o to jest niemal tak dawny jak świat, gdyż już w Indiach starożytnych, ze zmierzchem wiedzy objawionej, podzieliły się zapatrywania ludzkie na sprawę wolności woli. Dwa przeciwne sobie systematy filozoficzne, z których jeden głosił wolność woli, a drugi z taką samą słusznością oświadczał się przeciw wolności woli, przeszły z Indii do Persji, stamtąd do Chaldei i Egiptu, a dalej przedostały się do Grecji i Rzymu. Czytaj dalej

Intuicja i natchnienie

Intuicja i natchnienie (nr 2)   
jako przedmiot badań metapsychicznych

Miejsce metapsychiki je st niejako na pograniczu między tern, co nauka oficjalna uznaje za fakty stwierdzone, a tern, co dopiero oczekuje sprawdzenia, jak o wątpliwe i niepewne, czy w ogóle istnieje w dziedzinie fizjologicznej, względnie psychologicznej. Stąd metapsychika spełnia czynność jak gdyby urzędu celnego na granicy państw a: Czytaj dalej

“Wyzwolenie” człowieka

„Wyzwolenie” człowieka
W r. 1929 został wydany w Monachium przekład chińskiego traktatu taoistycznego: T’ai I Chin Hua Tsung Chih – czyli: Tajemnica Złotego Kwiatu Najwyższej Jedni (Das Geheimnis der Goldenen Blume, ein chine-siches Lebensbuch), dokonany przez głośnego sinologa Richorda Wilhelma. Przekład, ten wydano po angielsku (C. F. Baynes). Szczegółowo omówił go okultysta Andre Preau w artykule pod takim samym tytułem w n-rze 134 „Yoile d’Isis” z roku 1932. Oto streszczenie: Czytaj dalej

W jaki sposób odbieram inspiracje.

W. BOŻYŃSKI.
W jaki sposób odbieram inspiracje.
Czyniąc zadość mojej obietnicy, w jedenastym zeszycie Hejnału ub. r., spieszę z opisaniem, w jaki sposób odbieram inspiracje ze  świata myśli. Nie wiem, czy potrafię stanąć na wysokości zadania  i czy oddam wiernie ta, co podczas tej skomplikowanej czynności  się dzieje. Czytaj dalej

Myśl

Leon Denis
MYŚL 
(Przełożyła J. Kreczyńska.)

Myśl jest twórczą. Jak myśl wieczna bezustannie wysyła w przestrzeń zarodki istot i światów, tak samo myśl pisarza, mówcy, poety,  artysty rozsypuje nieskończone kwiecie idei, dzieł, pojęć, które  wpływać będę, w złem lub dobrem, stosownie do swej natury, na  niezliczony tłum ludzki. Czytaj dalej

Odpowiedź na zarzuty, że zmarli nie odsłaniają nigdy prawd naukowych.

Ernest Bozzano
Odpowiedź na zarzuty, że zmarli nie odsłaniają nigdy prawd naukowych.
Revue Spirite listopad 1937 r., str. 481-488.)

Pośród różnych odłamów, na jakie dzielą się ci wszyscy, którzy zajmują się badaniami psychicznymi, jest jeden odcień, obejmujący dosyć liczną grupę  osób, które posiadły już pewną kompetencję w tych zagadnieniach i są prawie  że w połowie przekonane, iż zjawiska wyższego mediumizmu nie mogą być  inaczej tłumaczone, jak tylko hipotezą spirytyzmu, Czytaj dalej