Teoria spiral Carolana

Do pomiaru czasu służy kalendarz gregoriański. Istnieje również inny sposób pomiaru czasu, wykorzystujący fakt obiegu księżyca wokół Ziemi – kalendarz księżycowy. Może on posłużyć, jako wehikuł czasu, dzięki któremu poznamy to co wydarzy się w przyszłości. A na giełdzie jest to szczególnie istotne.
Kosmos a człowiek

Świat jest pełen tajemnic i nierozwikłanych zagadek, które przysparzają nam planety i nasz naturalny satelita – Księżyc, który jako jedyny w Układzie Słonecznym nie otrzymał imienia. Jego fazy to pełnia, nów oraz kwadry. Ich kształt wynika z wielkości widocznej z Ziemi oświetlonej części tego ciała niebieskiego. Pomiędzy kolejnymi nowiami Księżyca opływa 29 dni 12 godzin i 44 minut, co stanowi 29,530589 dnia. Tak określona jednostka czasu nosi nazwę miesiąca synodycznego, określanego także księżycem. To nie bagatelna jednostka czasu. Określa m.in. cykl płodności kobiety. Jest on dłuższy od okresu obiegu naszego naturalnego satelity wokół Ziemi o 2,214229 dni.

Ten krótki wstęp był niezbędny, aby przedstawić Czytelnikom teorię spiral Carolana. Kalendarz spiralny pozwala na pomiar czasu w sposób odmienny od tego, jaki stosujemy na co dzień, tzn. kalendarz gregoriański, który jest oparty na ruchu Ziemi wokół Słońca. Podstawą budowy kalendarza spiralnego jest ciąg liczb Fibonacciego oraz liczba Φ wynosząca w przybliżeniu 1,618.

Ciąg Fibbonacciego można podzielić na dwa ciągi – liczb parzystych i nieparzystych. Największe znaczenie mają daty utworzone na podstawie jednostek, które wynikają z tego samego rodzaju ciągu.

Zastosowanie kalendarza spiralnego pozwala na znalezienie prawidłowości, jakie mają miejsce w umiejscowieniu w czasie pewnych zachowań ludzkich – także związanych z inwestowaniem na rynku finansowym. Wpływ ciał niebieskich na zachowania ludzkie znajduje potwierdzenie w wynikach najnowszych badań. Jak wynika z proporcji stosowanych przez budowniczych starożytności, istniała na ten temat wiedza, która była gromadzona przez wielki.

Na zachowania ludzkie mają wpływ czynniki zewnętrzne tu, na Ziemi oraz poza nią. O wpływie naszego satelity na Ziemię można przekonać się obserwując przypływy morza, a niektórych wrażliwych ludzi siłą grawitacji wyciąga z łóżka.

Okazuje się, że ma on również wpływ na sytuacje na giełdach. Zmiany kursów akcji są wypadkową zachowań wielu ludzi (dziś już miliardy mieszkańców naszego globu inwestuje w różny sposób). Jeżeli Księżyc z odległości 384 tysięcy kilometrów potrafi podnieść ogromne masy wody na wysokość nawet do 2 metrów to czyż nie może również oddziaływać na stan naszych umysłów?

Ale sięgnijmy do przykładów. Pomiędzy obydwoma krachami giełdowymi z 1929 oraz 1987 r. upłynęło 21.176,3 dni, tj. 58 lat i 10 dni. Stanowi to 717,1 księżycowych miesięcy synodycznych. Liczba 717,1 jest pierwiastkiem kwadratowym z liczby 514229, która jest 29-tym wyrazem ciągu Fibbonacciego.

Inny przykład dwóch zdarzeń na rynkach finansowych powiązanych ciągiem Fibonacciego, to krach z 1799 r., który z Hamburga przelał się na całą Europę oraz drugi krach, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w 1857 r. Okres czasu, jaki dzieli te daty liczy 58 lat. Inny krach miał miejsce w 1942 r., tj. nastąpił po 717 miesiącach księżycowych od paniki, jaką spowodowało bankructwo domu maklerskiego syna prezydenta Granta z 1884 r. Podobnych prawidłowości można doszukiwać się również pomiędzy ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Cudowna spirala

Przy konstrukcji kalendarza spiralnego wykorzystuje się pierwiastek kwadratowy liczby Φ, który wynosi:

1

Jednostkami czasowymi kalendarza są ilości księżyców synodycznych, wyrażonych w liczbach stanowiących pierwiastki liczb należących do ciągu Fibonacciego.
Pierwszą jednostką jest jeden księżyc, który trwa 29,530589 dnia. Dwanaście jednostek stanowi 12 dokładnie księżyców, czyli 354 dni.

2

Kalendarz rysowany jest, jako dwuwymiarowa spirala logarytmiczna i pozwala na odtwarzanie poszczególnych sekwencji w czasie. W spirali granica stosunku dwóch kolejnych promieni tworzących kąt 45o wynosi √Φ, tj. około 1,272.
Na przykład:

3

Jest wiele dowodów, że funkcja logarytmiczna najlepiej opisuje wzrost i jest związana z procesami życiowymi na Ziemi. Stąd kalendarz spiralny jest zbudowany na skali logarytmicznej.
Ognisko zdarzeń

Centralnym punktem kalendarza jest ognisko znajdujące się w centrum spirali i stanowi jej punkt zakotwiczenia. Rozpoczynając od ogniska można rozpocząć wędrówkę w czasie – zarówno wstecz, jak również do przodu. Odwijając kolejne jednostki czasowe można znaleźć na osi czasu istotne punkty zwrotne, które potwierdzą ważne wydarzenia, których powiązania z innymi wydarzeniami dotychczas nie kojarzyliśmy.

Jeżeli spirala powiększa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara – mówimy o spirali prawoskrętnej. Kolejne rzuty na oś czasu oznaczają przesuwanie się do tyłu w czasie – spirala wsteczna.

W przedstawionej na rysunku 1 spirali prawoskrętnej opartej na kolejnych wyrazach ciągu występują trzy rodzaje ciągów:
– którego wyrazy stanowią kolejne liczby ciągu Fibbonacciego, np 55,
– którego wyrazy stanowią różnice kolejnych wyrazów ciągu Fibbonacciego, np. 55=144-89,
– którego wyrazy stanowią liczby będące wynikiem odejmowania co drugiego składnika ciągu Fibbonacciego, np. 55=89-34.

Jak widać z rysunku, każdy wyraz ciągu ma początek w ognisku spirali F.

Rysunek 1.

4

 

Istnieje również spirala wykreślona na podstawie ciągu składającego się z pierwiastków kwadratowych wyrazów ciągu Fibbonacciego. Tu również można wyodrębnić trzy ciągi:
– którego wyrazy stanowią pierwiastki kwadratowe kolejnych liczb ciągu Fibbonacciego, np √55,
– którego wyrazy stanowią różnice pierwiastków kwadratowych co drugiego wyrazu ciągu Fibbonacciego, np. √55=√377-√144,
– którego wyrazy stanowią różnice pierwiastków kwadratowych co czwartego wyrazu ciągu Fibbonacciego, np. √55=√144-√21.

Rysunek 2.

5

Znajdując ognisko w przyszłości na podstawie spirali prawoskrętnej można zidentyfikować istotne punkty w najbliższej przyszłości, np. za tydzień, miesiąc.

Przeciwieństwem spirali prawoskrętnej jest spirala lewoskrętna. Tutaj wraz z oddalaniem się od ogniska następuje przemieszczanie się w czasie do przodu – spirala postępująca.

Na podstawie tej spirali można wskazać, że wydarzenia nawet sprzed dwóch wieków miały wpływ nie tylko na to, co było sto lat temu, lecz również na zachowanie rynku obecnie. Niewiarygodne, lecz wykresy mówią same za siebie. Nic nie dzieje się bez przyczyny, wiemy to własnego życia, a także obserwacji świata. Przecież to, że obecnie żyjemy oraz jakie mamy pochodzenie zależy od postępowania naszych nawet bardzo dalekich przodków w każdej dziedzinie życia – walki o byt, migracji, odżywiania się, rozmnażania. To że nasz pra, pra, pra przodek 100 tysięcy lat temu stoczył zwycięską walkę z dzikim zwierzem, a potem wybrał się z Afryki do Europy, a nie Azji zdeterminowało miejsce naszego urodzenia na tym kontynencie, a także wiele cech fizycznych naszego organizmu. Inny przykład – dzięki temu, że Watt nie zmarł na gruźlicę w dzieciństwie, to w przyszłości wynalazł maszynę parową, która odmieniła na dziesiątki lat życie ludzkości oraz wpłynęła na rozwój cywilizacji. Nie wykluczone, że zostałaby ona wymyślona w późniejszym czasie, lecz rozwój cywilizacji byłby przesunięty na osi czasu. Być może bylibyśmy obecnie na etapie rozpowszechniania Internetu, a nie jego zaawansowanego rozwoju.

Czyżby spirale logarytmiczne mogły być wehikułami umożliwiającymi podróżowanie w czasie?

Konstrukcja spirali

Problemem jest znalezienie takiej spirali oraz jej ogniska, której częścią jest jedno ze zdarzeń, będące punktem zwrotnym. W pierwszej kolejności należy zdobyć precyzyjne dane historyczne dotyczącenotowań. W związku z tym, że w kalendarzu dodaje lub odejmuje się dni, winny być to dane dzienne. Im większy zakres danych, tym większy zakres prognozy. Na przykład, aby określić punkty zwrotne w okresie dziesięciu lat należy oprzeć się na danych z co najmniej sześćdziesięciu lat. Dane za okresy krótsze np. kilkuletnie pozwalają na prognozę zachowań rynku w okresie krótkoterminowym i nie dają możliwości przewidzenia istotnych zmian na rynku. Najkrótszym horyzontem czasowym dla prowadzenia analizy jest miesiąc synodyczny.

Aby zidentyfikować kolejne punkty zwrotne należy dodawać jednostki czasowe kalendarza spiralnego do dat zmian trendu. Największe prawdopodobieństwo powstania punktu zwrotnego występuje, gdy co najmniej dwie z tak określonych dat znajdą się obok siebie, w odstępie nie więcej niż trzy dni kalendarzowe. Taki układ określa się mianem skupiska dat.

Daty należące do danego skupiska tworzą ramy czasowe. Tworzą one okienko czasowe, które stanowi część wspólną ram czasowych wynikłych z co najmniej dwóch dat należących do skupiska. Można spodziewać się, że wewnątrz okienka znajduje się punkt zwrotny. Okienko takie nie może trwać dłużej niż pięć sesji. Wraz ze wzrostem odległości pomiędzy datami zmniejsza się część wspólna ram czasowych. W efekcie tak utworzone okienko czasowe ulega skróceniu. Jak widać duże skupisko wykazuje się mniejszą precyzją. Jeżeli w skupisku wystąpi różnica sześciu dni da to jednodniowe okienko czasowe.

Jeżeli natomiast w skupisku wystąpią co najmniej dwie takie same daty to okienko czasowe będzie trwać pięć dni sesyjnych. Punkty zwrotne zazwyczaj występują w połowie okienka czasowego.

Co najmniej trzy prognozowane daty mogą utworzyć jedno lub dwa skupiska znajdujące się blisko siebie.

Wielkanocne spirale

Spirale, jakie powstają w okresie pierwszej wiosennej pełni Księżyca charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością. Należy dodać, że w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca jest obchodzone w Kościele Rzymsko-Katolickim święto Zmartwychwstania Pańskiego. Tak więc inwestorzy winni zwracać szczególną uwagę na okres Wielkanocy, gdyż mogą wówczas powstawać wartościowe spirale wsteczne. Również okazją dla powstawania spiral jest nów w okresie równonocy wiosennej. Punkt zwrotny może wystąpić w każdym z obu okienek czasowych.

Jeżeli podczas hossy skupisko dat występuje w pobliżu nowiu, winna nastąpić zmiana na rynku w określonej fazie Księżyca. Zmiana trendu wystąpi również podczas zniżki, gdy skupisko dat będzie zlokalizowane w okresie pełni Księżyca. Istotność prognozowanego zdarzenia zależy od numeru jednostki kalendarza.

Studium przypadku

Do określania okienek Carolana zostały przyjęte jako ogniska dwa punkty zwrotne na GPW:
· 12.07.1998 r. –szczyt przed kryzysem na Dalekim Wschodzie
· 1.12.1998 r. – dno po panice spowodowanej krachem w Brazylii
Oba punkty wynikały z działania emocji związanych z tymi wydarzeniami.

Rozpoczynając od tych punktów obliczono ilość dni stanowiącą pierwiastek kwadratowy z liczb F10, F12 pomnożonych przez 29,530589.

Uzyskano w ten sposób dwie daty położone blisko siebie 8 oraz 10 lipca 1999 r. oznaczona na rysunku jako F10 i F12. Najsilniejszy obszar oddziaływania zawiera się w przedziale -/+ 3 dni licząc od każdej daty. Wspólna część tych przedziałów to 8, 9, 10 dzień lipca 1999 r.. Faktycznie w dniu 12 lipca 1999r miał miejsce szczyt na poziomie 17.645,09 pkt i później giełda mierzona indeksem WIG spadła do 14.174,5 pkt do dnia 18 października – więc miał miejsce duży spadek.

autor: Jan Mazurek

źródło: bankier.pl

okienka w roku: 2017

link: BOSSA.PL

Interesujesz się więcej poleca, ci tę pozycję:  Nowakowski Jerzy, Borowski Krzysztof