Wiedza Duchowa

Drogi Internauto, Badaczu Poszukiwaczu

dotarłeś do miejsca gdzie możesz zapoznać się z bardzo ciekawymi materiałami dotyczącymi szeroko rozumianej wiedzy duchowej.
Poniżej znajdziesz odnośniki do poszczególnych numerów czasopisma „WIEDZA DUCHOWA” wydawanego w Polsce w okresie między wojennym.

Na początek celem wprowadzenia proponuję aby zapoznaniem się z krótkim Głosem ówczesnej Redakcji (materiał pochodzi z nr 1 ze stycznia 1934 roku), natomiast poniżej  tego wprowadzenia znajdziesz odnośniki do poszczególnych numerów. Materiały są w formacie pdf, można czytać przez przeglądarkę lub ściągnąć bezpośrednio na posiadane urządzenie.

Od Redakcji

Minęły wielkie, brzemienne w skutki i następstwa lata wielkiej wojny, kataklizmu, jaki wstrząsnął podwalinami starego świata i przeorał kartę Europy. Skutki tego wstrząsu poszły jednak dalej, poszły w sumienia ludzi, obudziły przerażenie i podważyły w dużej mierze zaufanie do wszechwładnie do niedawna panującego światopoglądu, że wszystko materją jest, a nic z ducha początku swego nie wywodzi. Dziś ludzie patrzą z trwogą w przyszłość, budzą swe sumienia i zaczynają szukać innego uzasadnienia bytu
i działalności życiowej. Czuć zaczynają coraz lepiej, że duchami są li tylko w sza tę cielesną przyodziani i że świat ducha jest ich pierwotną i właściwą ojczyzną.

Owo szukanie nowych dróg wyraziło się na ziemiach polskich w dość dużym  stosunkowo rozkwicie literatury o treści ezoterycznej, przeważnie we formie powieściowej, następnie w organizowaniu kółek i zrzeszeń, propagujących wiedzę okultystyczną i pracujących na tern polu. Ze znanych kierunków pracy tej przyjęły się u nas w Polsce najwięcej spirytyzm , teozofja i antropozofja, pozatem w kierunku badań czysto materjalnych tego działu szły towarzystwa metapsychiczne i poszczególni, samodzielni myśliciele, naukowcy i badacze.

Praca tych kółek i zrzeszeń musiała siłą rzeczy pozostać dorywczą i nieskoordynowaną. Tworzyły się koła i kółka, prowadzone przez ludzi o najlepszych może intencjach, ale o poglądach dość ciasnych i to w kierunku danego działu okultyzm u. Spirytyści nie uznawali niczego innego poza rewelacjami, otrzym yw anem i na seansach, kola antropozoficzne zamknęły się w sobie i, przysięgając na twórcę antropozofji Dr. R. Steinera, nie widziały nic innego poza jego osobą, koła teozoficzne, wpatrzone w Bławacką i A. Besant, nie chciały znów słyszeć o spirytyzm ie i Steinerze — słowem każdy uważał swój kierunek za najlepszy, odnosząc się do innych z lekceważeniem i nieufnością. — Oddźwięk tego stanu odbił się bardzo niekorzystnie na naszej literaturze okultystycznej. Poza tłumaczeniami obcych autorów, poza drobnemi pracami rodzimych badaczy, brak było czasopisma, które by dawało całokształt, Syntezę wiedzy duchowej, która obejm uje już dziś tak olbrzymią dziedzinę studjów, faktów bezsprzecznie i naukowo stwierdzonych, prób i dociekań, że nie można jej pomijać milczeniem, bawiąc się ograniczonym zakresem badań na własnen podwórku.

Uważamy, że coraz potężniej odzywa się potrzeba zewnętrznego zobrazowania rozwoju myśli i wiedzy duchowej. Czas, by wiedza ta wyszła  z m roków i zakamarków kółek i stowarzyszeń i wielkim głosem przemówiła do ogółu, który powoli zaczyna dojrzewać do przyjęcia tych wzniosłych tez i prawd, a przynajmniej do zastanowienia się nad niemi. Ludzie błąkają się, poszukując jasnego promienia prawdy, trzeba im zatem oświetlić drogę, którą iść zamierzają i dać im pewne wskazania, nie krępując jednak niczyjej indywidualności i pozwalając każdemu iść ścieżką, jaka mu najlepiej odpowiada. — Wyrazem takiego ujęcia sprawy będzie nasz miesięcznik.

Współpracownicy ideowi „W i e d z y D u c h o w e j ” pochodzą z pomiędzy samodzielnych badaczy, którzy nie pozwolili się wtłoczyć w ciasne ramy sekciarstwa, czy surowych przepisów kół ,,wtajemniczonych“. Pragną zachować swobodę przekonań i, nie odstępując od konkretnego podłoża rozum u i doświadczenia, pracować w kierunku, jaki każdy uznał dla siebie za najwłaściwszy.

Nawet najbardziej doświadczeni z nas mogą czasami ulegać czarowi „błędnych ogników “ — bowiem błądzenie jest rzeczą ludzką. Iluż jednak Wędrowców szło już przed nami, walczyło z trudnościami tej d r o g i i — iluż z nich — ku przestrodze swych ,,młodszych braci“ — wmurowało na tym skalistym szlaku granitowe drogowskazy, mające ostrzec i oświetlić, kryjące się pod stopami przepaście… Z ich to bezcennych wskazówek chcemy także czerpać Światło i podawać je stęsknionym dłoniom i znużonym sercom pielgrzym ów na szerokim gościńcu życia.

Zapraszamy do współpracy również i tych, którzy już przeszli bolesną próbę zwątpień, którzy poznali druzgocącą falę oceanu złudzeń i pomyłek, by się ze skarbami swych doświadczeń zechcieli podzielić z innymi.

Dzięki temu znajdzie Czytelnik na łamach naszego miesięcznika dość materiałów Wiedzy syntetycznej, a tern samem pismo będzie drogowskazem , który szukającym i błąkającym się wskaże różn e strefy drogi, jaką iść mogą, naświetli r o z l i c z n e pola badań i pomoże w wyszukaniu ścieżki, która danemu Czytelnikowi będzie najlepiej odpowiadać. W tym celu i w tej myśli wysyłam y w świat pierwszy numer „Wiedzy Duchowej”. Niech idzie wdał i trafi do serc i umysłów tych wszystkich, którym nie wystarcza trzeszczący w swych posadach światopogląd materialistyczny, którzy pracą nad sobą i swem wnętrzem wznieść się chcą w świat Ducha, w świat wyższy, w strefy, o których ludzkość nigdy nie przestała i nie przestanie marzyć, i do których wrót zawsze kołatać i dobijać się będzie. I jeśli się nam uda odchylić przynajmniej nieco te zawarte
dotychczas wrota, jeśli przez szczelinę w nich powstałą, choć jeden jasny promień prawd Ducha przeniknie w m rok i pustkę dzisiejszego życia — zadanie nasze będziemy uważali za całkowicie spełnione.

Świt

 1. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I STYCZEŃ 1934 
 2. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I LUTY 1934 
 3. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I MARZEC 1934 
 4. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I KWIECIEŃ 1934 
 5. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I MAJ 1934
 6. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I CZERWIEC 1934 
 7. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I LIPIEC 1934 
 8. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I SIERPIEŃ 193 
 9. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I WRZESIEŃ 1934 
 10. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I PAŹDZIERNIK 1934 
 11. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I LISTOPAD 1934 
 12. WIEDZA DUCHOWA ROCZNIK I GRUDZIEŃ 1934