Filozofia Jogi i Okultyzm Wchodni

JOGI RAMA – CZARAKA
FILOZOFJA JOGI I OKULTYZM WSCHODNI
PRZEŁOŻYŁ A. LANGE
WYDANIE DRUGIE

Wiedz. uczniu, że ci, co przeszli przez milczenie,
co poczuli jego pokój błogi, co moc jego
w sobie zachowali, ci pragną, abyś ty także przez
nie przeszedł. Więc kto jest zdolny wstąpić
w progi świątyni wiedzy, ten znajdzie tam zawsze
swego nauczyciela”.
(„Światło na drodze”)

TRZASKA , EVERT & MICHALSKI
WARSZAWA, HOTEL EUROPEJSKI


SPIS RZECZY
Przedmowa 

Lekcja I. Trzy pierwiastki zasadnicze.
Na progu poznania. Składowe pierwiastki człowieka. Siedem pierwiastków. Ciało fizyczne. Ciało astralne. Prana czyli siła życiowa.

Lekcja II. Pierwiastki umysłowe.
Rozum instynktowy. Intellekt

Lekcja III. Pierwiastki duchowe.
Rozum duchowy. Duch. Prześwietlenie czyli świadomość duchowa

Lekcja IV. Aura ludzka.
Aura ludzka. Aura zdrowia. Aura prany. Aura trzech pierwiastków duchowych. Aura ducha. Barwy aury i ich znaczenie

Lekcja V. Dynamika myśli.
Dynamika myśli. Natura, właściwości i siła myśli. Formy myśli. Fale myślowe. Wskazania okultystyczne.

Lekcja VI. Telepatja i jasnowidzenie.
Jasnowidzenie, jasnosłyszenie, psychometr ja, telepatja. Jak rozwijać nadnormalne siły psychiczne . . . .

Lekcja VII. Magnetyzm ludzki.
Magnetyzm ludzki. Energja praniczna, jej własności lecznicze. Jak rozwijać energję praniczną i jak z niej korzystać

Lekcja VIII. Terapeutyka tajemna.
Rodzaje lecznictwa okultnego. Lecznictwo duchowe. Lecznictwo myślowe. Leczenie praną. Leczenie doświadczalne.

Lekcja IX. Wpływ psychiczny.
Wpływ psychiczny. Magnetyzm ludzki. Mesmeryzm. Jak się uchronić przed złemi wpływami . . . . . .

Lekcja X. Świat astralny.
Świat astralny i jego fenomena. Ciało astralne. Pomocnicy astralni.

Lekcja XI. Poza brzegiem. 
Poza brzegiem. Zachowanie Jaźni po opuszczeniu ciała fizycznego. Co się dzieje z Jaźnią po przemianie nazywanej śmiercią.

Lekcja XII. Ewolucja duchowa.
Ewolucja duchowa. Wzrost duszy. Wędrówka duszy. Jej cel i znaczenie.

Lekcja XIII. Przyczyna i skutek w świecie duchowym.
Przyczyny i skutki. Nauka Jogi co do zagadek życia ludzkiego. Posiew i żniwo.

Lekcja XIV. Drogi osięgu jogów. 
Drogi osięgu świadomości duchowej. Trojaka droga. Metody. Wskazówki. Plan.

Uzupełnienie.


 PRZEDMOWA

W Europie na Zachodzie i na Wschodzie w Indjach rozwijała się nauka psychologji niezależnie jedna od drugiej, bez żadnych punktów stycznych. Jaką krzywdą rozdział ten był dla psychologji Zachodu, zrozumiemy choćby z pobieżnego przyjrzenia się wynikom, do jakich doszła na Wschodzie ta nauka pod nazwą Jogi. Doszła tak wysoko, że wyniki jej wytworzyły dział osobny: okultyzm, a teorje, u nas w chodzące w zakres metafizyki, tam są twierdzeniami, wyprowadzonemi z doświadczenia. Z nich filozofja Jogi wywodzi i poucza  o stosunku człowieka do innych ludzi i wszechświata. Poucza i daje wskazówki praktyczne. Pobieżny, przystępnie napisany wykład zasad podstawowych światopoglądu Jogów hinduskich pozwoli czytelnikowi powziąć wyobrażenie nie jakie o głębi nauki Wschodu.

Dzieła joga, Rama-Czaraki, cieszą się w Anglji i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zaslużonem uznaniem i rozpowszechnieniem. Wydało się nam przeto rzeczą pożyteczną dać poznać i naszemu społeczeństwu w tłómaczeniu jedno z tych dzieł –  pierwsze z cyklu. Życzymy sobie, że książka niniejsza utoruje drogę dla dzieł następnych z cyklu Jogę traktujących.