Drzewa w Wierzeniach i Obrzędach Ludu Polskiego

ADAM FISCHER

DRZEWA W WIERZENIACH I OBRZĘDACH
LUDU POLSKIEGO

LWÓW 1938
NAKŁADEM TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

SPIS RZECZY:

1. Brzoza
2. Buk
3. Cis
4. Dąb
5. Olsza
6. Jasion
7. Osika

Objaśnienie skrótów

AEL – Materiały rękopiśmienne Zakładu Etnologicznego UJK we Lwowie.
Biegeleisen KOM – H. Biegeleisen, U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą. Lwów 1929.
Biegeleisen Lecz. – H. Biegeleisen. Lecznictwo ludu polskiego. Kraków 1929.
Brückner SE – A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927.
Federowski ŻSP – M. Federowski, Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. I-II. Warszawa 1888-1889.
Gloger OW – Z. Gloger, Obrzęd weselny polski. Warszawa 1901.
Gulgowski – E. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Berlin 1911.
Haur – J. K. Haur, Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiey ziemiańskiey. Kraków 1693.
Karłowicz – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich. I-VI. Kraków 1900-1911.
Kluk – K. Kluk, Roślin potrzebnych utrzymanie, rozmnożenie i zażycie. I-III. Warszawa 1786-1788.
Kolberg, Lud – O. Kolberg, Lud. Seria I-XXIII. Kraków 1865-1890.
Kolberg, Chełm. – O. Kolberg, Chełmskie. I-II. Kraków 1890-1891.
Kolberg, Maz. – O. Kolberg, Mazowsze. I-V. Kraków 1885-1890.
Kopernicki – I. Kopernicki, O wyobrażeniach lekarskich i przyrodniczych, oraz o wierzeniach naszego ludu o świecie roślinnym i zwierzęcym. Lwów 1876.
Kosmos – Kosmos. Lwów 1876. t. I i n.
Linde – M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. I-VI. Lwów 1854-1860.
Lud – Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego. I-XXXIV. Lwów 1895 do 1937.
Łaguna – S. Łaguna, Teki etnograficzne. Rękopis Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
MAAE – Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. I-XIV. Kraków 1896-1919.
Maurizio – A. Maurizio, Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym. Warszawa 1926.
Moszyński KLS – K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. I-II. Kraków 1929-1934.
Moszyński, Atlas – K. Moszyński, Atlas kultury ludowej w Polsce. I-II. Kraków 1934 – 1935.
Orli Lot – Orli Lot. Miesięcznik krajoznawczy. I i nast. Kraków 1920 i nast.
Pam. Fiz. – Pamiętnik fizjograficzny. I-XIX. Warszawa 1881-1907.
PF – Prace Filologiczne. I-XVI. Warszawa 1885-1934.
Pleszczyński – A. Pleszczyński, Bojarzy międzyrzeccy. Warszawa 1892.
Polaczek – St. Polaczek, Powiat chrzanowski. Kraków 1898.
Rostafiński, Symb. – J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Pars I-II. Cracoviae MCM.
Sarna – Wł. Sarna, Opis powiatu jasielskiego. Jasło 1908.
SKJ – Sprawozdania Komisji językowej Akademii Umiejętności. I-V. Kraków 1880-1894.
Spr. Kom. Fizj. – Sprawozdania Komisji fizjograficznej Akad. Um. w Krakowie. 1867. T. I i n.
Stelmachowska – B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu. Toruń 1933.
Szafer RP. – W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski, Rośliny polskie. Lwów-Warszawa 1924.
Talko Hrync. – J. Talko Hryncewicz, Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej. Kraków 1893.
Treichel – A. Treichel, Volkstümliches aus der Pflanzenwelt Westpreussens. Schriften d. Naturforsch. Gesellschaft zu Danzig. NF. V. h. 3.
Tyg. ill. – Tygodnik ilustrowany. Warszawa 1863-64.
Udziela – M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Warszawa 1891.
Wisła – Wisła. I-XX. Warszawa 1887-1920.
Wójcicki ZD – K. W. Wójcicki, Zarysy domowe. I-IV. Warszawa 1842.
Zar. śląskie – Zaranie śląskie. I i nast. Cieszyn 1908 i n.
Zbiór – Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. I-XVIII. Kraków 1877-1895.
Zbliska i zdaleka. T. I. i nast. Lwów 1935 i n.
Zdrowie – Zdrowie. T. I i n. Warszawa 1887.
Ziemia – Ziemia. I i nast. Warszawa 1910 i n.

 

ODBITKA Z KWARTALNIKA ETNOGRAFICZNEGO „LUD“ TOM XXXV. (1937).