Metapsychika

Metapsychika (gr.), nazwa pochodząca od prof. Wincentego Lutosławskiego, a wprowadzona do nauki przez wielkiego uczonego francuskiego, profesora Karola Richeta. Pod tą nazwą rozumieć należy naukę, zajmującą się badaniem nadnormalnych objawów z duchowych dziedzin bytu, bez uprzedzeń z góry o ich charakterze.

Richet zdefiniował metapsychikę jako „naukę“, badającą zjawiska mechaniczne lub psychiczne, które wywołane zostały przez siły, zdające się posiadać charakter inteligentny, albo które mają swe źródło w nieznanych utajonych zdolnościach umysłu ludzkiego“. Zamiast nazwy „metapsychika“ zaproponował francuski badacz Boirac nazwę „parapsychologia“, który to termin  według prof. Flournoy  lepiej się nadaje, przyczem ten ostatni proponuje używać terminu „metapsychika“ tylko w wypadkach, w których udowodniono supranormalny charakter zjawisk. Terminem „parapsychologia“ posługują się przeważnie Niemcy.

Metapsychika w Polsce.  Naukowem badaniem zjawisk metapsychicznych pierwszy zajął się u nas dr. Juljan Ochorowicz, słusznie nazwany „ojcem medjumizmu polskiego“. Mimo negatywizmu nauki uniwersyteckiej, szereg naszych uczonych prowadzi dalsze badania i staje się pionierami metapsychologji. Wymienić tu należy prof.Ignacego Matuszewskiego, prof. Wincentego Lutosławskiego, inż. Piotra Lebiedzińskiego, dra Ksawerego Watraszewskiego, dra Tadeusza Sokołowskiego, inż. Edmunda Libańskiego, prof. L. Böttchera, St. Kowalskiego, Prospera Szmurłę, dra St. Breyera, prof. Świtkowskiego, ppłk. K. Chodkiewicza, mgr. Trojanowskiego, red. Ludwika Szczepańskiego i wielu innych. Znajomość metapsychologji propagują towarzystwa metapsychiczne w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Ostatnio w roku 1935 trzy warszawskie towarzystwa, studiujące metapsycho- logję, a to: Polskie Tow. Badań Psychicznych, Pol. Tow. Metapsychiczne oraz Warszawskie Tow. Psycho-fizyczne połączyły się w jeden związek towarzystw, dążąc do zjednoczenia swoich wysiłków i studjów, celem stworzenia w przyszłości Instytutu Meta- psychicznego, wzorem podobnych placówek zagranicznych.


W celu zgłębienia zagadnienia proponuję klikając w link  przejść do strony

Zagadnienia Metapsychiczne


źródło: GLOSSARJUSZ OKULTYZMU