Mesjanizm Polski

Cóż to jest mesjanizm, a w szczególności mesjanizm polski?

Mesjanizm w ogóle jest to doktryna filozoficzna i naukowa, określająca całokształt zagadnień celów ostatecznych i przeznaczenia człowieka, narodów, ludzkości i świata. Idea zaś Mesjanizmu polskiego według twórcy i głównego jego przedstawiciela – Hoene-Wrońskiego – jest to doktryna, mająca za przedmiot główny ziszczenie celów absolutnych ludzkości, przyobiecanych przez Mesjasza. Mesjanizm polski dąży, powiada on, przez pojednanie i zjednoczenie Filozofji i Religji, a więc przez poznanie Prawdy i ziszczenie Dobra na ziemi do stworzenia siebie samego i zdobycie nieśmiertelności – to jest spełnienie w sobie ,,Słowa” przez odrodzenie z ducha w celu zapewnienia ludzkości szczęścia, tj. urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi własną pracą i zasługą. Człowiek powinien być własnym prawodawcą i realizatorem ,,Słowa” w sobie.

W przeciwieństwie do Mesjanizmów innych narodów głosi mesjanizm polski, iż Polska ma być Sługą Sprawy Bożej na ziemi, Służebnicą ,,Słowa” wśród Narodów, a nie gwałcicielem Prawa, Wolności, Ducha i życia ludów. Człowiek więc powinien dążyć do urzeczywistnienia, do wyrażenia w Czynie i życiu spolecznem idei chrześcijaństwa, do spełnienia w sobie Słowa Bożego celem zbawienia siebie i ludzkości. Drugi filozof polski — mesjanista Bronisław Trentowski tak mówi: ,,Końcowym ludzkości celem, do którego zmierza rydwan wszech narodów i czasów, jest niebo na ziemi, Królestwo Boże na tym świecie, raj odzyskany, szczęście i zbawienie powszechne.

A kędy prowadzi tam droga?

Nie przez rewolucyjne rozburzanie gmachu społecznego, ale przez budowanie go szerzej i wyżej; nie przez zniżanie warstw społeczeństwa górniejszych, przez ściąganie ich w imię równości i braterstwa aż do padołów zwierzęcych; ale przez podnoszenie warstw społeczeństwa dolnych coraz wyżej a wyżej, aż tam, kędy panują świetlane Bożo-obrazowości, a obok niej równości i braterstwa chorągwie – wchodzi się na gościniec pracy postępu społecznego. Uzacnienie, zbożenie, uchrystusowienie i podnoszenie ludzi, o ile podobna, do Bożo-obrazowości – oto najgłębszy i najprawdziwszy cel ludzkości na dzisiaj i na zawsze.

Trzeci filozof polski – mesjanista A. Cieszkowski – tak się o tem wyraża: „Ludzkość sama musi poznać swój Cel i Przeznaczenie i sama budować i stworzyć nowy świat – nowe życie: nie obalać, ale budować, nie niszczyć, ale tworzyć i przez Czyn i pracę w Miłości dążyć do Przemienieni a, do Zmartwychwstania i Wniebowzięcia.

źródło:”MESJANIZM POLSKI ISTOTA-ZASADY RODOWÓD I WSKAZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ”, Józef Chobot, strona 4, rok 1938, Wisła

pobierz cały dokument w pdf: mesjanizm_polski