Zagadnienia Metapsychiczne styczeń, luty, marzec 1924

TREŚĆ NUMERU:
Słowo wstępne.
Artykuły oryginalne.
A. Qravier: – Co należy rozum ieć pod nazwą objawów m etapsychicznych.
M. Wawrzeniecki:- M alleus Maleficorum (Miot na Czarownice).
Prosper Szmurło: — Badanie Energji medjalnej.
R. Qravier: — Sprawozdanie z 2-go międzynarodowego Zjazdu Badań Metapsychicznych w Warszawie.
Sprawozdanie z seansów i doświadczeń.
Protokuł seansu m edjalnego urządzonego przez Tow. Psycho-Fizyczne.
Rewelacje otrzymane na seansach.
Dr. F. Habdank: — Reflekcje polityczne G. J. Dantona, otrzymane za pośrednictwem p. Jadwigi Domańskiej.
Odpowiedzi na Ankiety.
Odpowiedzi na Ankiety Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego.
Ruch Metapsychiczny w Polsce.
P. Szm urlo: – Ruch m etapsychiczny w Polsce.
S. Rzewuski: – Spraw ozdanie z Działalności W arsz. Tow. Psycho-F izycznego (1921-1923r.)
Korespondencje.
Z Gazet i Pism polskich.
Z prasy zagranicznej. Kronika Zagraniczna.
Bibliografja.
Nekrologja.
Zapytania i odpowiedzi.
Informacje i Adresy.

Pobierz plik: styczen_luty_marzec_1924

powrót do spisu numerów ⇐