Zagadnienia Metapsychiczne grudzień 1929

TREŚĆ NUMERU:
ARTYKUŁY ORYGINALNE
J. Świtkowski. Niektóre objawy transowe.
Dr. Adolf Kląsk. Psychografologja.
Dr. T.E. Sokołowski. Doświadczenia z medjum Jerzym L.
Pr. Szmurło . O próbach telepatji między Atenami i Warszawą.
St. Rzewuski. W yniki zbiorowych doświadczeń telepatycznych między Atenami i Warszawą.
K. Wyczałkowski. Parę przeżyć p. K. i próba ich interpretacji.
St. Kowalski. Czy materja żyje?
RUCH METAPSYCHICZNY W POLSCE.
Sprawozdanie z działalności Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego, Pols. Tow. Metapsychicznego w Warszawie oraz Tow. Parapsychicznego im. J. Ochorowicza we Lwowie za 1929 r.
Z PRASY ZAGRANICZNEJ.
Sprawozdanie z prasy francuskiej i czechosłowackiej.
Z PRASY POLSKIEJ.
Sugestja, czy jasnowidzenie?
Radjoaktywność u ludzi. Węch który pozwala przeczuć śmierć osób z otoczenia. Zaklinacz duchów w Berlinie.
BIBLJOGRAFJA.
A. Czerbak (Arski). Co to jest homeopatia?
Pr. Szmurło . Jak zwalczyć brzydotę i starość?
Dr. med. P. Sunner w Berlinie. Psychometryczne zdolności pani Lotty Plaat.
Tadeusz Kutz. Tajemnice magów i fakirów .
Tadeusz Kutz. Praktyczny kurs hypnotyzm u w 10 lekcjach.
NEKROLOGJA.
ś.p. Kazimierz Stabrowski – wspomnienie pośmiertne.

pobierz plik: grudzień 1929

powrót do spisu numerów ⇐