Zagadnienia Metapsychiczne czerwiec 1929

TREŚĆ NUMERU:
OD KOMITETU REDAKCYJNEGO
Do naszych czytelników.
Sprawy Polskiego Instytutu Metapsychicznego.
ARTYKUŁY ORYGINALNE
Dr. Fr. Habdank. Wnioski na podstawie wiedzy aktualnej odnośnie medjumizmu.
Dr. Fr. Habdank. O twórczości. Kazimierz Wyczałkowski. Nieco o czynnikach prawdopodobieństwa.
Józef Świtkowski. „Staś”, jedno z medjów polskich.
St. Kowalski. Kilka uwag o medjumizmie.
St. Kowalski. Myśl jako siła twórcza.
Z PRASY ZAGRANICZNEJ.
Kronika zagraniczna.
Prof. A. Gravier. Sprawozdanie z prasy francuskiej.
O głoszenie konkursu przez Tow. Badań Metapsychicznych w Paryżu.
Dr. Fr. Habdank. Sprawozdanie z prasy włoskiej i niemieckiej.
N. O. Sprawozdanie z prasy niemieckiej włoskiej i czechosłowackiej.
Z PRASY POLSKIEJ.
Przeczucie i widzenie przyszłych wypadków we śnie. Jak dzięki widzeniu sennemu znaleziono zwłoki ofiary katastrofy w Mesynie.
BIBLJOGRAFJA.
Dr. Fr. Habdank. Waiter Franklin Prince. Przypadek Pacjentki Wortch.
– C. W. Leadbater- Chakras. Monografia dotycząca ośrodków siły w ludzkiem ciele eterycznem.
K. Wyczałkowski. Dr. med. St. Breyer. Zagadka człowieka.
P. Sadowski. Pierwszy polski kalendarz astrologiczny Fr. A. Prengel w Bydgoszczy.
St. Kowalski. Pr. Szmurło. Sen, i jego symbolika i nadświadomość.
Dr. med. Włodzimierz Badmajeff „Chi Szara-Badahan”. Zasady medycyny Tybetańskiej
Dr. Radwan. Sugestja w miłości.
Brunon Grosicki. Tajemnice bez zasłony.
NEKROLOGJA
Dr. T. Sokołowski, dr. med. Albert, dr. bar. Schrenck – Nofzing.
Wspomnienie pośmiertne.
St. Kowalsk i Dr. X. Watraszewski (F. Habdank) Wspomnienie pośmiertne.

pobierz plik: czerwiec 1929

powrót do spisu numerów ⇐