Zagadnienia Metapsychiczne czerwiec 1926

Czasopismo kwartalne poświęcone badaniom
nadnormalnych objawów
z
Duchowych i Fizycznych Dziedzin Bytu
czerwiec 1926.

 

TREŚĆ NUMERU

Do Czytelników.
Artykuły Oryginalne.
Stefan Rzewuski — Kryptestezja istotna i pozorna.
N. Okołowicz — O wystawie obrazów malarza- medjum M. Grużewskiego (z ilustracjami).
Józefa O. — Zdziedziny Snów. Z przedmową i konkluzją P. Szmurły.
Dr. Adolf Kląsk — Rola fałszowania pamiąci w ocenie praw dziw ości zeznań z przeżyć na seansach.
Sprawozdania z Seansów i Doświadczeń.
N. Okołowicz — Nowe foremki parafinowe z seansów z medjum Fr. Kluskim (z ilustracjami).
Dr. A. Czubryński — Niezwykłe przejawy jasnowidzenia inż. S. Ossowieckiego.
Warsz. Tow. Psycho – Fizyczne — Protokóły z doświadczeń z p. Lo- Kittay’em.
Rewelacje otrzymane na Seansach.
Dr Fr. Habdank — Wyższy Rozwój Duchowy i Samopoczucie.
Dr Fr. Habdank — Z Wysokich Sfer Myśli i Słowa.
Dr Fr. Habdank — Zapowiedzi przyszłych Wydarzeń.
Ruch metapsychiczny w Polsce.
Sprawozdanie Tow. Metapsychicznego im. J . Ochorowicza we Lwowie.
Korespondencje.
J. Szymański — Tajemnicza dam a na cmentarzu. Sygnał śmierci. Wypadek ze szklankami.
Prof. Br. Bouffałł — Odwiedziny nieboszczyka w 10 lat po śmierci.
P. Szmurło — Próby wyjaśnienia.
Z Gazet i Pism polskich.
Strachy w Baszkowie — z „Ilustr. Kurjera Codzien.“.
Tajemnicza rąk a nieboszczyka— z „Unji“.
Z Prasy Zagranicznej. Kronika Zagraniczna.
Streszczenia i sprawozdania z prasy angielskiej, francuskiej, włoskiej, czeskiej i niemieckiej.
Kongresy.
Proces przeciw Jasnowidztwu w Bernburgu.
Bibljografja. Nekrologja. Zapytania i Odpowiedzi. Informacje i Adresy.
O głoszenia.

KOMITET REDAKCYJNY:
Prof. A. Gravier, Dr F. HabdanK, Dr A. KlęsK, N. OKolowicz, P. Szmurło, Prof. A. ŻółtowsKi
Redaktor i Wydawca : PROSPER SZMURŁO.

pobierz plik: czerwiec 1926

powrót do spisu numerów ⇐