Siła Myśli – W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi – Wykład III

WYKŁAD III.
W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi.

Powodzenie zależy wyłącznie od wpływu osobistego.  Silni ludzie osiągają cel. Pozorne wyjątki z tej reguły. Jeżeli charaktery ujemne stwarzają coś, to korzyści stąd ciągną natury dodatnie. Pieniądze są materjalnym wskaźnikiem powodzenia.  Pieniądze są tylko środkiem, nie celem. Prawo panowania duchowego.  Wpływanie drogą poddawania (sugestii). Wpływanie drogą fal myślowych. Wpływanie drogą przyciągającej siły myśli.  Wpływ, nabyty przez kształcenie charakteru.

Zwracam się do was, ponieważ przypuszczam, że chcielibyście rozwinąć drzemiącą w was siłę, ażeby osiągnąć powodzenie. Powodzenie w życiu zależy wyłącznie od zdolności zdobywania sobie ludzi lub wpływania na nich. Poza tym nieważnym jest, jakie jeszcze przymioty posiadacie. Jeżeli zbywa wam na tej potężnej sile, którą nazywamy „magnetyzmem osobistym,“ to działalność wasza będzie stale paraliżowaną. Spójrzcie tylko dokoła, a ujrzycie, że niemal wszyscy ludzie, którzy „osiągają“ wytknięty sobie cel, zdolni są pociągać ku sobie innych, przekonywać ich, wpływać na nich i panować nad niemi.  Wszyscy oni należą do t.zw. „dzielnych u osobników.

Wyjątków z tej reguły jest b. niewiele, a i one tylko ją potwierdzają. Do wyjątków tych należą ludzie, którzy osiągnęli powodzenie na polu sztuki, badań naukowych, odkryć i wynalazków, literatury etc.; rozumie się samo przez się, że w istocie rzeczy powodzenie to bardziej jest zależne od zamkniętej – w sobie, skupionej i wytrwałej pracy i badań, niż od dążeń, energji, siły, znajomości natury ludzkiej, lub nawet umiejętności postępowania z ludźmi.

Tacy ludzie osiągają wprawdzie powodzenie w swoich dążeniach, ale praw dziwą korzyść z ich prac wyciągają zwykle inni, uposażeni większą mądrością życiową. Jeżeli nawet tacy mostecznieni (ujemnej natury) ludzie obdarzeni są czasem dobrami ziemskiemi, to jedynie dzięki temu, że ich interesy wzięły na siebie bardziej dodatnie osobniki, i naprzód je popchnęły. Ale i w tym razie lwia część, zysków przypada w udziale charakterom dodatnim. Ponieważ jest to prawdziwy stan rzeczy, mam najzupełniejsze prawo uważać wynagrodzenie pieniężne za miernik powodzenia; to zaś zależeć musi wyłącznie od „magnetyzmu osobistego“ człowieka, który je osiągnąć pragnie.

Wynalazca, uczony, literat i człowiek nauki mogliby osiągać  znaczne korzyści z właściwego pojmowania i rozumnego stosowania siły, tkwiącej w panowaniu duchowym nad innemi; ale „człowiek interesu” posiada przewagę korzystania z najlepszych rezultatów tej cudownej siły, gdyż’* przynosi , mu ona nie tylko popularność ale i materjalne korzyści – pieniądze.

Pieniądze, jako takie, nie należą do wysokich ideałów, ale jako środek stworzenia sobie życia bez trosk i kłopotów nie są celem, niegodnym dążeń ludzkich. Dlatego też sądzę, że mam prawo zapatrywać się na zyski pieniężne, jako na rzecz, do której dążyć należy.

Pow tarzam więc jeszcze raz, że powodzenie w życiu zależy przedewszystkiem od zdolności pociągania ku sobie ludzi, zwracania na siebie ich uwagi, wpływania na nichi panowania nad niemi. Sądzę, że .udowadnianie tego nie jest chyba potrzebne, jeżeli tylko do pewnego stopnia posiadacie znajomość ludzi i świata.

Dlatego też warto się nauczyć, w jaki sposób przyswoić sobie można tę cudowną, drogocenną siłę. Odpowiadam: przez sztukę panowania nad sobą. Nie jest to tylko tajemnica magnetyzm u osobistego, lecz w ogóle tajemnica  powodzenia i szczęścia w życiu. Dla mężczyzny lub kobiety, którzy ją odkryli, świat jest jakby ostrygą, którą się otwiera, ażeby wygodnie ją spożyć. Nawet, ci którym zbraknie pilności i wytrwałości, ażeby pójść za w skazówkami tej nauki o rozwijaniu drzemiących w nas sił, przez samą znajomość niniejszego przedmiotu staną się silniejszymi, a w każdym razie zaczną myśleć bardzo dodatnio.

„Wszystko to jest słuszne i dobre“ – słyszę już głosy – „ale proszę nam w reszcie powiedzieć, w jak i sposób możemy wykształcić i rozwinąć w sobie tę siłę.“ To właśnie chcę teraz uczynić. Powoli, krok za krokiem doprowadzę was do zrozumienia tej teorji. Będę się starał uczynić to drogą zupełnie naturalną, ażebyście zbytnio nie natężali waszej zdolności przyswajania duchowego. Z anim przejdę do szczegółów, zechciejmy jeszcze raz rozpatrzyć teorję w jej całokształcie.

Powiedziałem już, że siła myśli w różny sposób może być stosowana w celu skutecznego w pływania na otoczenie.  Wskazywałem też, w jaki sposób myśl może być ku temu skierowywana. Zanim przejdziemy do następnego wykładu korzystnym będzie’ zwrócić waszą uwagę na te różne drogi, jakiem i myśl wykorzystana być może dla osiągnięcia powodzenia przez wypływ na otaczających nas ludzi.

Jest to możliwe następującemi drogami:

1. Gdy zupełnie, całkowicie korzystać będziecie z waszych dodatnich myśli, ażeby bezpośrednio i osobiście wpływać  drogą poddawania (suggiestji) na innych. Rozumiem przez to, że będziecie zdolni pozyskiwać sobie innych dla waszych planów i przedsięwzięć, zapewniać sobie ich współdziałanie, zdobywać sobie ich życzliwość i w ogóle podporządkowywać ich swemu wpływowi. Ta niektórym ludziom już przez naturę dana zdolność może być nabyta przez każdego mężczyznę lub kobietę, byleby posiadali dość siły woli i wytrwałości do wykształcenia drzemiącej w nich siły. Większość moich uczniów mogłaby posiąść znajomość tej dziedziny oddziaływania duchowego przed innemi jego dziedzinami i dlatego rozpatrywanie jej podejmę już w najbliższym wykładzie.

2. Przez zdolność puszczania w ruch waszym umysłem bezpośrednich fal myślowych, które niezmiernie silnie oddziaływać muszą, na umysły innych nawet w tym wypadku, jeżeli ci ostatni posiedli już tajemnicę obrony przed takim wpływem i dzięki temu zdolni są nawet aktywnie mu się przeciwstawiać. Zresztą kto zna prawo wahań myślowych, ten może odepchnąć fale innych przez odpowiednie pozytywne działanie.

3. Drogą właściwej myślom przyciągającej siły, która, jakeśmy to widzieli, działa według zasady: jednakie myśli się przyciągają.“ Zachowując długo w duszy pewne myśli, z otaczającej nas masy myśli niepostrzeżenie lecz silnie przyciągam y równe naszym jakościowo myśli i wpływy. Ta zdolność należy do najpotężniejszych sił natury i należycie stosowana, zdobywa sobie zasiłek z najzupełniej nieznanych nam źródeł. „Myśli – bo przedmioty;“ posiadają one cudowną siłę przyciągania innych fal myślowych o tych samych wahaniach i tej samej jakości.

4. Przez siłę myśli, o ile podejmiecie się wykształcić wasz charakter i temperament na potrzebę waszej organizacji wewnętrznej. Niektóre wasze właściwości stają wam na drodze w dążeniu do powodzenia. Jest wam równie dobrze, jeżeli nie lepiej niż innym wiadomo, że krępowała was dotychczas wiara, jakoby owe braki stanowiły cząstkę waszej istoty, wiara, że „lampart plam swych pozbyć się nie może. '1 Ale przestudjowanie prawa panowania duchowego będzie potężnym orężem w waszym ręku; ono wam powie, że jesteście w stanie pokonać te braki; możecie tak samo dobrze nabywać nowe właściwości charakteru i nowe przymioty, jak rozwijać i wzmacniać już posiadane. W niniejszym szeregu wykładów postaram się wprowadzić was na odpowiednią drogę; pracę jednakże musicie wykonać sami; ja mogę tylko wskazać wam cel i środki. W studjach niniejszych, podobnie jak i we wszelkich dziedzinach dążeń ludzkich, każdy sam musi pracować dla swego dobra.

powrót do spisu treści  =>

źródło: “SIŁA MYŚLI ŻYCIU CODZIENNYM i W WALCE O BYT”; CZĘŚĆ IV „KOLEKCJI FLOWERA“; WARSZAWA; Druk. Kaniewskiego i Wacławowicza ulica Zielna N r. 20, rok 1908.