Przejawienie eterycznego ciała człowieka.

Ciało eteryczne człowieka jest polowym przedłużeniem jego ciała fizycznego. Ciało to tworzą znane pola fizyczne (elektromagnetyczne, grawitacyjne, i in.). Szczególną rolę w składzie ciała eterycznego odgrywa wtórne pole torsyjne wywołujące takie „anormalne” zjawiska jak telekineza (przemieszczanie przedmiotów bez przyłożenia do nich ciała fizycznego), biograwitacja (przyciąganie przez ciało fizyczne różnych przedmiotów), lewitacja (częściowa lub całkowita utrata wagi ciała fizycznego).

Zjawisko telekinezji w Rosji regularnie okazywała N. Kułagina w końcu lat sześćdziesiątych. Na Wydziale Fizycznym Uniwersytetu Moskiewskiego Kułagina demonstrowała swoje zdolności wobec 10-ciu członków akademii, specjalistów w różnych dziedzinach fizyki. Eksperyment wyglądał następująco. Pod szklanym kloszem rozmieszczano drobne przedmioty: obsadkę, zapałki, papierosy, itp. Aby uniemożliwić wpływ sił aerodynamicznych na ruch przedmiotów – z klosza wypompowano powietrze.

Kułagina zajmowała miejsce w odległości 1 – 1,5 metra od szklanego klosza i w napięciu czyniła passy rękami w kierunku owych przedmiotów. Przedmioty pod kloszem zaczynały poruszać się w kierunku jakiego żądała Kułagina.

W 1977 roku w programie telewizyjnym „Bumerang” pokazano nagranie, w którym ja demonstruję telekinezę za pomocą koła Egeli (rys. 54).

Rys. 54. Koło Egeli do demonstracji zjawiska telekinezy.

Podstawę tego narzędzia stanowi cienki dysk meteliczny o średnicy 10 cm, którego środek opiera się na ostrej igle. Układając dłoń w odległości 1 – 2 cm od brzegu dysku (rys. 55) można siłą woli skłonić dysk do obrotu w kierunku wyciągniętych palców. Na przykład gdy się przyłoży prawą rękę to dysk obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oddziaływanie na dysk zwiększa się, gdy wykorzystuje się obie dłonie zwrócone palcami w jedną stronę (rys. 55). Trzeba koniecznie zauważyć, że obrót dysku zachodzi tylko wtedy gdy operator napina rękę i stara się siłą woli uruchomić tarczę.

Jak można wyjaśnić obrót tarczy w oparciu o nową wiedzę o polach torsyjnych? Mówiliśmy już, że wtórne pola torsyjne wokół fizycznego ciała człowieka powstają dzięki obrotom cząstek elementarnych z których ono się składa. To zbiorcze pole podlega podświadomości i świadomości człowieka.

Świadome sterowanie polami torsyjnymi ciała może spowodować zmianę ciała eterycznego człowieka, a także oddziaływanie tego ciała na różne przedmioty. Taka zmiana wtórnych pól torsyjnych powoduje zmianę obrotów cząstek wewnątrz przedmiotów. W wyniku zmiany obrotów zachodzi naruszenie bilansu sumarycznych sił bezwładności (p. rozdział „Latający talerz ziemskiego pochodzenia”), spowodowane obrotami materii, działającymi na centra mas wewnątrz przedmiotu.

Rys. 55. Sposoby umieszczenia rąk podczas demonstracji zjawiska telekinezy.

Pod działaniem nieskompensowanych sił bezwładności zachodzi właśnie ruch obserwowanego przedmiotu (rys. 56).

Rys. 56. Pole torsyjne ciała eterycznego wywołuje wewnątrz przedmiotu nieskompensowaną siłę bezwładności.

Innym rodzajem oddziaływania ciała eterycznego na przedmioty jest przyciąganie przez ciało monet, łyżek, widelców (metalowych lub drewnianych), porcelanowych talerzy, itp. Spośród wielu faktów wyróżnia się demonstrowna przez Anatolia Antypowa zdolność przyciągania ciałem płyt metalowych o łącznej wadze 160 kg. Rozebrany do pasa Anatoli stoi pionowo i do jego piersi przyłącza się stalowa płyta o wadze 60 kg.

Grubość płyty wynosi około 40 mm. Po tym na pierwszą płytę nakłada się następna o wadze 40 kg, która też jest przyciągana. Znaczy to, że pierwsza płyta nie ekranuje pola, powodującego przyciąganie drugiej płyty. Wreszcie na te dwie płyty zawiesza się jeszcze trzecia, również o wadze 60 kg. Antipow może, na swoje życzenie, zmienić siłę przyciągania płyt przez ciało, co powoduje ruch płyty po jego ciele. Zachodzi tu przypadek, że świadomość włada przyciąganiem, określając tę siłę lub inną fizyczną sytuację.

Na gruncie próżni fizycznej telekinezja Kułaginej i „biograwitacja” demonstrowana przez Antypowa mają jednakowy charakter. W obu przypadkach człowiek posługuje się swoim ciałem, przy pomocy którego narusza bilans sił bezwładności w przedmiotach, na które oddziaływa. Powstająca przy tym nieskompensowana siła bezwładności nie ekranuje się i działa jak swego rodzaju siła grawitacji. Gdyby skierować tę nieskompensowaną siłę bezwładności, powstającą w ciele człowieka, przeciw ciężarowi ciała człowieka, to człowiek może częściowo zmienić swoją wagę lub całkiem ją utracić. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z lewitacją.

źródło: G.I. Szypow “TEORIA PRÓŻNI FIZYCZNEJ W POPULARNYM WYKŁADZIE” Przetłumaczył z języka rosyjskiego Marian Wasilewski Tytuł oryginału: ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА В ПОПУЛЯРНОМ ИЗЛОЖЕНИИ; Marzec 2010.