O Wielkim Arkanie Magji.

O Wielkim Arkanie Magji.

Magiczną operacją nazywają każde postanowienie Ludzkiej Woli (pojedynczej lub zbiorowej) do rozwiązania jakiego zadania, wypełnienie którego zależy od czynności z indywidualizowanych istot, operujących w dwóch lub trzech planach,


Przykłady takich zadań:

1. Samo wmawianie na określony temat. (Oddziaływanie na samego maga, żyjącego w 3 planach); Działanie na splot słoneczny.
2. Wmawianie czego-bądź drugiemu człowiekowi (oddział na niego; znów 3 plany);
3. Przyśpieszenie lub opóźnienie jakiego bądź procesu w elementach (oddziaływanie na elementale; także 3 plany);
4. Wyzwanie elementala, mieszkającego w dwóch planach, ale mogącego przy pomocy medjumicznych początków przejawić się i w trzecim;
5. Odnalezienie astralnej kliszy, czyli przyciąganie tej kliszy – 2 plany; albo własna eksteryoryzacja (wywnętrzenie), t.j. oddziaływanie na elementary własnej indywidualności (także jakby 2 plany) i t.d.

Jeśli magiczna operacja przechodzi na istnieniu 3-eh planów, to ona opiera się na przewadze zdolności operującego osobnika nad zdolnościami przedmiotów operacji w tym lub drugim planie. Jeśli operacja przechodzi na istnieniu 2-ch planów (elementary, egregory, larwy i t. p.), to nawet przy równości astralnych danych operatora i pacjentów, ona może przechodzić w siłę samego władania trzecim planem u operującego. W tym wypadku przyjęto mówić, że operator bierze za punkt wyjścia fizyczny plan dla swej realizacji. Za punkt wyjścia może służyć tak ciało samego operatora, jak i zewnętrzne przedmioty fizycznego planu. Z określenia magicznej operacji widać, że w skład jej wejdą trzy elementy:

1. Mentalny – idea operacji + wysiłek woli;
2. Astralny – forma operacji;
3. Fizyczny – zaczepne punkty operacji (realizowane symbole,fizyczne przejawy zdobyczy ciała operatora, ciała pomagających trzechplanowych istot it. p.)

Zatrzymaliśmy się na unitarnych teoriach; naturalnie należy zważać i na mentalnej astralne i fizyczne elementy wszystkich magicznych operaoyj jako osobowe przejawy jedynego mentalnego początku (jedyny metafizyczny aksjomat jedynej astralnej formacji (uniwersalnego tourbillon) i jedynego fizycznego sposobu wyboru punktu zaczepnego, przy ozem mentalny początek powinien rodzić astralną formację, a ta kolejno nieuniknionym sposobem swoją kondensacją określać fizyczny proces. Ta łączność metafizycznego aksjomatu, astralnego tourbillontu i fizycznego sposobu (metody) nazywa się w Magji Wielkim Arkanem.  Wielkiego Arkanu, jako tajemnicy maksymalnej Człowieczej mocy, nigdy nie udziela się przez Nauczyciela uczniowi:

1. Jeśli uczeń sam w pełni nie opanował Wielkiego Arkanu, on nierozwinięty w jednym z planów, a wskutek tego nie można ręczyć za to, że odsłonięcia mu Wielkiego Arkanu nie przedstawia niebezpieczeństwa dla samego Poświęconego;

2. sam charakter Wielkiego Arkanu ustanawia w jego pojmowaniu i zastosowaniu element subjektywności. Jak dowiemy sie dalej, duchowe monady różnych ludzi noszą w sobie odcienie ich ról, jako komórek zbiorowego, Kosmicznego Człowieka, One jakby różnego tonu i barwy. Astrosomy u ludzi różne, podlegają niejednakowem planetarnem wpływom. Ciała nie zupełnie tożsame, dlatego też przekazanie Wielkiego Arkanu, choćby z komentarzami, i takby nie uwalniało ucznia od ciężkiej i długiej pracy zastosowania danego wzoru do swoich indywidualnych zdolności i do warunków swego  życia w trzech planach.

To, co później powiemy o Wielkim Arkanie, będzie tylko logicznym rozwojem jego określenia. Wielki Arkan, jak wszelka magiczna operacja, musi mieć w składzie swym mentalną, część. Operator musi umieć określić w ogólny sposób operacje Inaczej mówiąc, on musi orjentować się zupełnie w charakterze jakabądź to nie byłaby istota; on musi znać jej pochodzenie ; on musi rozumieć małżeństwo każdego י‬ z każdym ה w mentalnym planie. Klucz do tego pojmowania daje statystycznie Wielkie Prawo Ternera. Prawo to w obrazie Wielkiego Metafizycznego Arkanu,  symbolizowanego przez wschodzący trójkąt, zmieści się w głowie rysowniką, podającego konstrukcję Wielkiego Magicznego Arkanu: Fig. 13. otrzymuje się :

Mentalna część Arkanu, czyli małżeństwo tych י‬ i ה, (wola i świadomość) zrodzi jego astralną część – tajemnicę zasadniczego wiru tourbillon, lub Vau wspomnianego małżeństwa. Napomykaliśmy w 2-gim arkanie, ten wir (prąd) jest podwójnie polaryzowany. On, oprócz tego, określa przejście z mentalnego do fizycznego i odwrotni . W nim tkwi powszechna tajemnica inwolucji i ewolucji.

Obrazowo przedstawi się w postaci rys. 14, o liczba jego będzie 2, podobnie do tego, jak liczba metalicznej części była 3. Astralne wiry (prądy) ogólnego typu, kondensując się, przeprowadzą, nas w sferę elementów, w fizyczny świat, tajemnie związany z pojmowaniem czwartego arkanu. Metoda realizacji władzy nad elementami będzie drugim ft w dynamicznym procesie Wielkiego Arkanu Magji. On w fizycznym planie pojawi się jako walet, przedstawicielem aktywności naszej rodziny יהו – Tu mamy i kierowanie elementami (prostokątny krzyż z tajemnicą jego obracania się w hermetycznym kole) i rezultat tego zastosowania – jeden z wymiarów kubicznego kamienia symbolizowany przez kwadrat. Liczba jej będzie – 4.

Ogólny obraz Wielkiego Arkanu oddaje się łącznie z trzema wymienionemi figurami (rys. 15).

Górna część – to Terner Wielkiego Metafizycznego Arkanu.
Średnia część – Biner astralnej Rota (tourbillon).
Dolna część – Kwatemer elementarnej Rota, czyli tajemnica realizacji, tajemnica punktu wyjściowego.

Odszukanie (odkrycie) górnej części zależy od pełnej inkarnaoji w człowieku jego duchowej monady, od początku wieku znającej tajemnicę mistycznego małżeństwa ה‬ Aby władać średnią częścią człowiek musi astralnie stworzyć w sobie androginat ו (Vau).
Celem zastosowania fizycznej części trzeba, pomimo władania astralnym ו, znać: jaki instrument służy za punkt wyjścia w operacji, i jakie przejście od instrumentu do tourbillon. Znaleść instrument pomoże nam goła logiczna budowa. Zniszeoie myślowo Wszechświata, zachowawszy z pozostałej części atrybucjne przymioty całości. W nowym Wszechświecie, w nowym Makrokosmosie, po dawnemu zastosujemy nasz Wielki Arkan, a instrument jego się nie zmienił. Zmniejszajcie w ten sposób Wszechświat i doprowadźcie go do obecności w nim jednego tylko operatora. On także świat – Mikrokosmos i dla niego także zastosujemy Wielki Arkan. Ale u niego instrumentem dla oddziałania na własny Mikrokosmos zostaje się tylko własne ciało. Tej wiadomości za mało. To tylko dolne piętro budowy. Otem mądrze mówi opowiadanie o Edypie królu. Ostatni spotyka  w drodze Sfinksa, zadającego mu zagadkę o realizatorze  Wielkiego Arkanu, przechadzającym się rano na czworakach w południe na dwóch nogach, a wieczór – na trzech. Cóż takiego Sfinks? To synteza 4-eh Świętych Zwierząt: z twarzą Człowieka, pazury Lwa, skrzydła Orła, biodra i ogon Byka.

Zwierzęta te warunkują swymi przymiotami wniknięcie w astralny plan przez elementy, których one przedstawicielami. Sfinks to astral On pilnuje Piramidę, w osnowie której leży kwadrat elementów, której bokowe ściany tożsame z mentalnemi  ewolucjnemi trójkątami, schodzącemi się w górze Unitarnośoi.
Mentalny plan strzeże, broni astralny. Co zrobił Edyp?
On odpowiedział Sfinksowi: ,,Zagadka: Ludzkie ciało, chodzące w dzieciństwie na czworakach, w młodości i dojrzałym wieku zadawalające się dwoma nogami, a w starości przyłączywszy do nich pałkę (kij) dla oparcia.” Edyp odgadł to samo, co i my – fizyczną część arkanu i tem zawładnął tylko nad ciałem Sfinksa, które zniszczył, zostając zwycięzcą. Cóż dalej się stało?

Astralny Biner pokazał mu, źe on nie zawładnął tą częścią arkanu. Negatywnie spolaryzowana część tourbillon doprowadziła go do strasznego ojcobójstwa i zmieszania krwi, których nie mogła odwrócić znajomość jednego fizycznego planu. Astralną część jego legło Cierpienie a uspokoiła go li mentalna część Tajemnicy Uniwersalnej Miłości, w postaci poświęconej ofiary i oddanej Antigony. Zwróćcie uwagę na to, że astralne Poświęcenie przypadło na dojrzały wiek, a mentalne pojawiło się w starości. Do obrazu Wielkiego Arkanu przyjęto umieszczać monogramy lub pełne napisy trzech słów.

א‬ Z Ω ח‬ 
Taro lub Rota
INRI

Pierwsze zestawiono z początkowego znaku trzech alfabetów (hebrejski Aleph, greckie Alpha, łacińskie A, mało różniących się nakreśleniem), i z końcowych znaków tychże alfabetów (z łacińskiego, Omega – greckiego i Tan – hebrejskiego). To słowo symbolizuje kosmiczną Syntezę i służy za hasło szkoły Alchemików. Rota, Tora (h), Otar, Arpt (h) będzie nam służyło za symbol t. zw. wschodniej legendy, nazwanej tak li z nieporozumienia. INRI w mentalnym planie czyta się Jesus Nazarenus Rex Judeorum (łaciński nadpis na krzyżu Zbawiciela), a w astralnym planie. Igne Natura Renovatur Integra (ogniem Przyroda odnawia się wszystka).
Tutaj termin ogień pojmuje się zgodnie z wyjaśnieniem  w tym arkanie.

To słowo INRI służyło za hasło szkoły Rozenkreuzerów. Wspólne znajdowanie tych słów przy obrazowaniu arkanu, na którym figuruje słowo יהוה , służące za klucz do hebrejskiej Kabbały, daje wskazówkę na jedyny cel, jedyne dążenie, jedyną realizację, ściganą, z jednej strony przez kabbalistów ( יהוה  ) z drugiej przez Alchemików (Azoth), z trzeciej przez cygańskie testamenty, (Tarot) z czwartej – przez nauczanie chrześcijańskiego Illuminizmu (INRI).
Wszystkie te drogi prowadzą do Wielkiego Arkanu.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 1
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska