Jasnowidzenie za pośrednictwem kuli kryształowej

Po dotychczasowych opisach wstępnych chcemy pomówić o wywołaniu »cudów« ja­snowidzenia w nas samych.

Celem szybkiego wywołania w śnie ma­gnetycznym objawów telepatycznych najlepiej posługiwać się t. zw. hypnotycznę kulę kry­ształowe, gdyż z jej pomoce opisane powy­żej stany duchowe zachodzę o wiele szybciej, a prawie zawsze doznaje się jasnowidzeń.

Nie znaczy to bynajmniej, by poprzednio opisana metoda była bezskuteczne. Doświad­czenie uczy jednak, że dla poczętkujęcego najprostsze sprawy wydaję się bardzo tru-dnemi, przeto pragniemy zalecić mu środek nieomylny, zastępujęcy w całej pełni brak wyrobienia praktycznego. Rzecz jasna, że w dalszem stadyum, w miarę nabytego do­świadczenia wszelkie środki pomocnicze będę niepotrzebne.

A zatem do wywołania fenomenów jasno­widzenia w śnie magnetycznym użyć należy kuli kryształowej Braidisma zwanej. Można je w tym celu dać sporządzić w szlifiarni, lub sprowadzić1). Jest to pełna kula szklana, po jednej stronie oszlifowana, ścięta, umieszczona na czarnej podstawie. Musi ona być cen­tralna, w przeciwnym razie obrazy będę nie­dokładne, przepołowione. Od wielkości oszli­fowanej strony (kaloty) zależy też wielkość objawionych w śnie postaci.

Przy użyciu owej kuli kryształowej, – zwanej też zwierciadłem kryształowem, gdyż wszelkie zjawiska odbijają się w jej zwier­ciadlanej części, – postępuje się najskute­czniej w następujący sposób:

Kulę umieszcza się przed sobą na czarnej chustce, ustawia się ja na czarnej podstawie i wpatruje się bacznie w środkowy jej punkt, całkiem jak przy powyżej opisanych próbach w centralny punkt kartonu. Światło winno padać z poza pleców eksperymentującego i wytworzyć jasny refleks, który da się wzmo­cnić lub osłabić, jednym słowem regulować przez odpowiednie obroty i posunięcia.

Bezpośredni skutek tego postępowania na­stępuje bardzo szybko i w zupełności podobny jest do stanu snu magnetycznego.

U niektórych osób trwa jednak 15 do 20tu minut, zanim skutek objawia się w całej pełni. Możliwy też zupełny brak jakiegoś znaczniejszego skutku zwłaszcza u ludzi, któ­rzy nie umieją skupić swoich myśli. Tym na­leży zalecić cierpliwe powtórzenie podanych tu prób. Należy tu podkreślić, iż cierpliwość jest w całem tem postępowaniu kardynalna, podstawowa cnota. Co jednemu udaje się natychmiast, inny osiągnie dopiero po dziesięciu, trzydziestu, nieraz po stu próbach. Rozwiązłe życie, nadużywanie alkoholu jest bardzo szkodliwe dla naszych eksperymen­tów. Alkoholicy są bowiem tak przyzwycza­jeni do podniet, że znieczuleni są na takie drobne i nieznaczne podniecenia, jakie wy­wiera na system nerwowy kula kryształowa.

Jeśli się ma zdolność do cierpliwego prze­czekania i wytrwale wpatruje się w zwier­ciadlany bok kuli, tworzą się w niej, pod wa­runkiem nie mrużenia powiek, grupy jasnych i ciemnych punktów. Omdlewające znużenie ogarnia próbującego, wzrok jego staje się mętny, przedmioty świata zewnętrznego zdają się obramowane konturami, wszystko lśni jakiemś jaskrawo żółte lub fioletowem świa­tłem, a puls w oczekiwaniu objawienia bije szybciej niźli zwykle.

Nagle zjawiają się w krysztale drobne wizje i nikną, zanim je wzrok zdołał uchwycić. Najdziwaczniejsze postacie i twarze zjawiają się niby w mgle, wspomnienia i obrazy fan­tazyjne zarysowuję się coraz dokładniej z pier­wotnego chaosu. Chwilami ma się wrażenie dotyku zimnej, lodowatej ręki, niekiedy jakiejś stojącej poza nami postaci, słyszy się szept nieznanych potęg.

W końcu pogrąża się eksperymentujący w ciężki sen – bogaty w śnienia i mary, z któ­rego budzi się po kilku chwilach pokrzepiony na siłach. W śnie tym nerwy jego są nadzwy­czajnie podniecone i u predestynowanych osobników następuję w nim bezwarunkowo objawienia jasnowidzące.

Jakie osobniki są predestynowane, jest dotąd zagadka. Każdy sam wie o tem najle­piej lub po kilku próbach zbada swoje w tym kierunku zdolności.

Rezultaty ich są w każdym razie bardzo ciekawe i doniosłego znaczenia dla rozwoju wiedzy. Jedynie praca tysiąca dusz, których wysiłki dały dodatnie rezultaty, może dopro­wadzić do niezwykłych wyników i mieć ogólne znaczenie dla rozwoju wiedzy i telepatyi.

źródło:

źródło: JASNOWIDZENIE WYKŁAD O OBUDZENIU DRZEMIĄCYCH SIŁ DUSZY LUDZKIEJ Z LICZNEMI DOŚWIADCZENIAMI I WIARYGODNYMI PRZYKŁADAMI NAPISAŁ Dr RAJNHARD KARMA, RZEŁOŻYŁ M.BORUŃ

LWÓW – WYDAWNICTWO KULTURA I SZTUKA, SKŁADY GŁÓWNE: LWÓW KSIĘGARNIA AKADEMICKA, WARSZAWA – E. WENDE I SP. NEW YORK – POLISH BOOK IMPORTING CO. INC