Kontemplacja

(Zatapianie się duchowe.)
Ćwiczenia, które uprawiałeś na szczeblu dharany i dhjany, uzdatniły cię do przeprow adzania medytacji w sposób odpowiedni. Uprawiając je wytrwale, doszedłeś do spostrzeżenia, że nie wystarczyłaby ci sama znajomość sposobu, w jaki prowadzi się medytację. Oprócz obznajomienia się ze sposobem „technicznym i niejako, potrzebne tu są i siły szczególne, których w życiu codziennem nie mógłbyś w sobie rozwinąć. Bez tych sił medytacje twe zostałyby tylko zwyczajnemi rozmyślaniami, nie oświecającemu cię ponad wyniki myślenia mózgowrego. A wiesz już, jakiem i drogami  doszedłeś do tych sił w sobie. Czytaj dalej

U stóp Mistrza

Alcyone (J. Krishnamurti) .

Pomiędzy dobrem a złem Okultyzm nie dopuszcza żadnego kompromisu. Za wszelką cenę powinieneś czynić to, co jest dobre, a unikać tego, co jest złe, nie zważając na to, co mówią i myślą o tobie nieświadomi prawdy. Zgłębiaj usilnie utajone prawa natury, a poznaw szyje, urządź podług nich życie swoje, posiłkując się zawsze rozumem i zdrowym rozsądkiem. Czytaj dalej

Okultystyczna strona muzyki

Słowo okultyzm słyszymy dziś wszędzie, lecz jakże mało ludzi rozumie istotne jego znaczenie. Wiedzą, iż pochodzi od łacińskiego słowa occultus, określającego naukę o tern, co jest ukryte, ale są skłonni sądzić, że ta strona tajemna wszech rzeczy rozmyślnie była kierowana przez kapryśny egoizm nielicznych, a powinnaby stać się dostępną i otwartą dla wszystkich. Prawdą jest natomiast, iż nic nie jest przed nami w zasadzie absolutnie skrywane, że przeszkody leżą w naszem własnem ograniczeniu. W miarę wzrostu i ewolucji przed każdym coraz szerzej roztwiera się świat cały, gdyż zwiększa się jego zdolność pojmowania. Czytaj dalej

Stan Bierny

Obok czynnej (aktywnej) Koncentracji myśli nie mniej ważny i potrzebny jest stan bierny (pasywny), który wywodzi się prosto z poprzedniej (koncentracja). Tylko ten, który potrafi silnie koncentrować swoje myśli, może wyrobić w sobie zdolność wprawiania się w stan, który najlepjej nazwać można “nie być”. Czytaj dalej

Ewolucja Duszy Udoskonalenie

TRZECI STOPIEŃ: UDOSKONALENIE
KOSMOGONJA I PSYCHOLOGJA – EWOLUCJA DUSZY

Pierwsza część inicjacji już zdarła z duchowego wzroku ucznia ciężką zasłonę zmysłów i ze świata widzialnego wyrywając go w przestrzeń bezgraniczną rzuciła, pogrążając w słońcu Intelektu, z którego Prawda promienieje na wszystkie trzy światy. Czytaj dalej

Doktryna Wtajemniczonych

Kryszna wstał z omdlenia przeobrażony. Przepaść oddzielała go od świata i złud jego. Ujrzał prawdę i posłannictwo swe pojął. Przyjęty przez anachoretów, jako następca Viwaswati, z woli Niebios na to stanowisko wyznaczony, otrzymał laskę o siedmiu węzłach, godło swej władzy i złożył w obliczu starców świętych ofiarę ognia. Czytaj dalej

Inicjacja – Próby

Jak potężny wpływ wywierała inicjacja egipska na umysły, możemy sobie zdać sprawę z ustępu Księgi Zmarłych, owego tajemniczego papyrusu, który, jako wjatyk na drogę pozagrobową pod głowę mumji wkładano: „Ustęp ten został znalezionym w Hermopolis w formie błękitnego napisu na alabastrowej płycie, u stóp bożka Toth (Hermesa) z czasów króla Menkara przez księcia Hostotefa, kiedy tenże podróżował w celach zbadania rzeczywistego stanu świątyni. Zaniósł on kamień do świątyni królewskiej. Czytaj dalej