Arkan Trzeci Ghimel  ג

Arkan Trzeci Ghimel  ג

Znak alfabetu, odpowiadający trzeciemu arkanowi jest Ghimel  ג. Jego hieroglif  biorąca ręka, w znaczeniu – napięstek ręki, złożony tak, że tworzy wąski kanał, mogący coś pomieścić. Od idei wąskiego kanału przechodzą do idei matecznika, służącego za ostatni etap w procesie rodzenia, a od tego  do samej idei rodzenia.

Stąd nazwa arkanu: Divina Natura, Partus, Generatis. Idea powstawania ściśle związana z elementem miłości lub, ogólniej, z elementem atraktywności (wszechświatowe przyciąganie, zwyczajna miłość, miłosierdzie, uniwersalna miłość są osobne mi przejawami tego powszechnego początku). Boginią atraktywności nazywała się Wenerą. Objaśnia się tern jedna z naukowy eh nazw tego arkanu – Venus Urania -(Wenera we Wszechświecie – w astronomicznym święcie). Druga naukowa nazwa – Physis – Przyroda. Wulgarna nazwa – L’ira peratrice.

Geometryczny symbol 3-go arkanu, wywołującego wyobrażenie o ternerze, będzie wschodzący lub zschodzący trójkąt,  zważając na charakter ternera. Karta wyobraża kobietę, uwieńczoną dwunastu gwiazdami, symbolizującemi 12 znaków Zodjaka. Zasada rodzenia w fizycznym planie ściśle związana z różnemi fazami otrzymania przez ziemię słonecznej energji. Fazy te oznaczają się przez stanowisko słońca w tym lub innym znaku, a dlatego sam Zodjak zjawia się w okultyzmie jako wskaźnik na fizyczny plan, na fizyczną charakterystykę. Siedząca kobieta ubrana w Słońce i kurczy się w mękach porodu.w Pytaniu o rodzeniu odkrywa znaczenie arkanu, a Słońce wskazuje na centrum przyciągania (planetarnej miłości) naszego systemu, razem z tern odgrywające rolę centra emanacji życia, a następnie i wszelkiego powstawania.

się później, świat żywiołów, lub elementów, t.j. spójności wpływów środowiska. Miłość więc warunkuje zwycięstwo twórczych emanacyj nad przeszkodami, powstałemi przez otaczające środowisko. W prawej ręce kobieta trzyma tarczę z wyobrażeniem orła, aby pokazać, że zasada twórczości rozprzestrzenia się na najwyższe regjony. Orzeł posiada zawieszony równy, prostokątny krzyż, przypominający, że proces rodzenia jest naturalnym skutkiem procesu połączenia czynnego początku z biernym. Siedzi kobieta, znowuż na kubicznym kamieniu, umocowanym na globusie (o tem później) a pod nogą trzyma księżyc, który symbolizuje tutaj materję podksiężycowego świata, jako najniższy regjon (plan, sfera) twórczości. Spotyka się czasem skażenie figury — skrzydła u kobiety, zamiast słońca, ją ubierającego.

Skrzydła owe napomykają na wschodzenie od Isis Terrestris do Isis Coelestis.

Jakaż teza potwierdza arkan?

Aktywne i pasywne zneutralizowane androginicznem. Pomimo tego albo, lepiej rzec, w związku z tem trzeci arkan głosi prawo Ternera jako powszechny i światowy. A dlatego dobrze będzie przyłączyć do opisania arkanu przykłady rozbioru jakichkolwiek typowych ternerów. Z początku podam wskaźnik na pewien terner zschodzącego trójkąta. Teozofiozny terner – Archetyp – Człowiek – Przyroda  wywołuje w nas teologiczny obraz trzech Rozdziałów: Bóg w Bogu, czyli Bóg – Ojciec; Bóg przejawiający się w Człowieczeństwie, czyli Bóg-Syn, i Bóg przejawiający się w Przyrodzie – Bóg – Duch Święty.

Stosownie do tej potrójnej skali manifestacji jednego Bóstwa, w którym średni termin neutralizuje brzegowe (Człowiek wiąże Przyrodę z Archetypem), pozwolę sobie wskazać na 3 typy szukania Boga: są Dusze, szukające Boga – Ojca przy pomocy metafizycznych dróg; Dusze. szukające Boga-Syna w swojem sercu i jednoczące grupy ludzi w imię tego poszukiwania; są dusze, szukające Boga na mocy kontemplacji przyrody i przymierza z jej niezmienionemi prawami: to – poszukiwacze Ducha Świętego.

O szczegółach dowiecie się w Tajemnicach Kabbały. Rozbierzemy teraz przykład Ternera typu Wschodzącego Trójkąta, t. j. typu Ternerów Wielkiego Arkanu. Tenże Terner – Archetyp – Człowiek – Przyroda, prowadzi do następującej budowy: Przedstawcie sobie Archetyp, jako Coś harmoniczne, androginiczne, wszechwiedzące, wszechzadowolone, obdarzone przytem zdolnością przejawienia aktywności i odpowiednio do tego, mogące ograniczać sferę tej aktywności. Jak wyrażają się zwykle to Wyższy Początek rozdwaja się na aktywny i pasywny przejaw, oddając przez to obraz wspomnianego trójkąta.

Równolegle z tem mowić będziemy o Człowieczeństwie,  jako o jedynym organizmie, komórkami którego będą istoty, noszące na Ziemi nazwę ludzi a na drugich planetach może być coś innego. Przyznajcie istnienie takich komórek tego organizmu w zróżniczkowanej postaci we wszystkich kosmicznych ciałach –  słońcach, planetach itp. a stworzycie wyobrażenie o Światowym Człowieku, żyjącym życiem zbiorowej istoty i posiadającym Wolę zgodnie z Wielkiem Prawem indywidualizacji Mówicie jeszcze o Przyrodzie, jako rezultacie zgrupowania wszystkich elementów, jako indywidualizowanych przez waszą kontemplację i nieindywidualizowanych, a to połączenie wyobrażacie sobie zdynamizowane przez osnowne schematy prawowiernych przejawów, t. j. – przez zasadę kauzalności (przyczynowości). Dwa te bieguny – Człowieczeństwo i Przyroda będą manifestacjami Archetypu – pierwszy – aktywny, drugi — pasywny według wzoru naszego trójkąta (tutaj terminy aktywny i pasywny wzięte we względnem, a nie absolutnem znaczeniu). Zajmijcie się teraz ternerem, jawnie podchodzącym pod tenże typ ternera Wielkiego Arkanu, a właśnie ternerem – przeszłe – teraźniejsze – przyszłe. Przecież teraźniejsze, jako moment, określa swem znajdowaniem sfery tego, co nazywamy przeszłem i przyszłem. Nie wskazawszy momentu, który nazywamy „teraźniejszym”, nie możemy rozgraniczyć tych sfer.

„Teraźniejsze emanuje przeszłe i przyszłe”, przyczem w przeszłem wykazuje się jego względnie pasywna, wypaczona strona (jego nie przerobisz) a w przyszłem — strona aktywna. Zbliżywszy nasze dwa ternery, powiemy, że Archetyp włada według prawa analogij teraźniejszem, że Człowieczeństwu należy analogicznie przyszłe, a Przyroda opiera swoje manifestacje na analogji Przeszłego. Idziemy dalej: Człowieczeństwo włada instrumentu, nazwanego zbiorowa Wolą Człowieczeństwa. Przyroda opiera się na Przeszłem w formie t. zw. Przeznaczenia, instrumentem którego Fatum (ślepe, nieubłagane i dlatego, wypaczone jakby względnie pasywne). Archetyp włada przymiotami androginatu; cecha ta odbija się na mocy prawa Wszechzadowolenia i Wyższej Harmonji w tym wielkim światowym Świeczniku, który nazywa się Opatrznością (Proyidentia). Przeznaczenie odpowiednio do tego jest neutralne, androginiozne i odgrywa rolę Światła, opromieniającego pole działalności ostatnich dwóch elementów.

Zwracam waszą uwagę na to, że w naszym języku termin „teraźniejsze” ma dwa znaczenia – jedno, odnoszące się do realności objektu, drugie, pomieszczające objekt w określony moment czasu. Każde zastosowanie rodzenia, emanacji czegoby to nie było powinno być teraźniejszem dla rodzącego, emanującego, aby był realnym w odpowiadającym jemu planie życiowych przejawów. Formułę suggestji musi się czytać:

„Ty robisz to – to” , a nie „ty zrobisz lub” ty zrobiłeś . Niezmienna matafizyczna lub naukowa teza także formułuje się w teraźniejszym czasie. Wrażenie, które charakteryzować będziecie, jako przeszłe, lub przyszłe, nikt nie przyzna za realne. Jego w lepszym wypadku nazowią mglistemi terminami ,,refleks , ,,halucynacja itp. Wracając do naszego terneru, twierdzić będziemy razem z Fabre d’ 01ivet, że światowa historja ziści się (sprawdzi) na mistycznym trójkącie (rys. 5). Opatrzność opromienia swojem światłem Teraźniejsze; Wola Człowieczeństwa dąży do stworzenia Przyszłego, ale przytem ograniczona w swoich przejawach przez Fatum, które zagważdża je Przeszłem. Jeżeli Wola Człowieczeństwa jednoczy się (łączy), wchodzi w związek z przeświecającym wpływem Przeznaczenia, to ona silniejsza od Fatum (L o s): w ten czas historja Człowieczeństwa nosi charakter ewolucyjny. Jeżeli Człowieczeństwo zakrywa oczy na ten wpływ Przeznaczenia i wstępuje w zmaganie się (walkę) z Fatum, to ogólnej tezy o rozwoju jego historji nie można wypowiedzieć: wszystko zależy od stosunku sił Woli i Fatum (Los). Jeżeli Człowieczeństwo świadomie zmaga się (walczy) Wolą z Fatum wzmocnionem wskazówkami Przeznaczenia (Opatrzności), to Wola ta będzie pokonana; nic z tego nie będzie (nie wypadnie). Je żeli, w końcu Człowieczeństwo przyłącza swoją Wolę do wpływów Fatum, które niepomyślnie ocenia Przeznaczenie (Opatrzność), to realizacje okazują są bardzo mocne, bardzo wyczuwane, ale rozwój historji oddala świat od zasady Harmonjii odczuwać będzie potrzebę naprawienia na drodze rozwiązania Wielkiego Zadania koniecznych celów istnienia Wszechświata. Światowa historja w ten okres inwolucyjna.

Zajmujące – rozpatrzeć osobne odbicie mistycznego trójkąta Fabre d’ Oiiyet, kierujące rozwojem wydarzeń w życiu duszy oddzielnego człowieka w czasie określonego wcielenia (inkarnacji) tej duszy. Trójkąt przyjmie postać rysunku 6-go. Przeznaczenie w oddzielnym ludzkim osobniku posiada jako przedstawiciela t. zw. – sumienie, które jest absolutnie neutralne, nie atakuje i nie hamuje, a tylko oświetla drogę, wskazując, jak neutralizować dla te raź niejszego momentu biner dobro – zło. Wola człowieka określa przyszłe wydarzenia ale ograniczona w ich wyborze t. zw. karmą. Karma owa stanowi jakby powszechny formularz (owoc) wszystkich poprzednich inkarnacyj duszy naszego człowieka. On rodził się pierwszy raz w  pomyślnych celem zdobycia mądrości warunkach, jak mówią – z czystą karmą; następnie zgrzeszył; w drugiej inkarnacji, oprócz zadania zdobycia mądrości, musi jeszcze oczyścić karmę, co nie obejdzie się bez walki i cierpień. Oczywiście przy tern drugiem rodzeniu się karma stawia go w mniej pomyślne warunki życia. Dalsze inkarnacje następują według prawa alternatyw obciążeń i naprawienia karmy, dopóki ona nie oczyści się ostatecznie. Karma bardzo obciążona, której by nie można było naprawić jedynie świadomemi wysiłkami woli, częściowo naprawia się przezsam element cierpienia w odpowiadającej jej inkarnacji: cierpienia, któremi obarcza człowieka karm a, mogą być do tego stopnia silne, że częściowo odkupują karmę nawet w wypadku pełnej pasywności i świadomego złożami erzenia (osobnika) w ciągu inkarnacji. Oto jakie kombinacje wierzchołków możliwe dla tej osobnej części wzoru Mistycznego Trójkąta:

1. Wola za jedno z Sumieniem przeciw Karmie Rezultat – oczyszczenie karmy.

2. Wola za – jedno z Karmą przeciw Sumieniu. To t.z w. – egoistyczny oportunizm. Rezultat – widome pomyślności w życiu przy obecności obciążenia Karmy.

3. Walka Woli z Karma bez udziału Sumienia. Rezultat nie może być formułowany w ogólnym zarysie. On zależy od stosunku sił Woli i Karmy.

4. Wola przeciw zjednoczonych Karmy i Sumienia. Rezultat – niepowodzenia w życiu i obciążenie Karmy.

Ternery według skali, podobne do rozpatrzonych w tem Arkanie, t. j. przedstawiające sobą jawną łączność trzech osnownych  stopni jednego i tegoż przejawu, umówimy się nazywać absolutnemi ternerami. Postaramy się do nich upodobnić drugie ternery, celem przyznania których trzeba sprzymierzać się z pewnemi warunkami, jakby zdobywać się na osobny punkt widzenia. Drugie owe ternery nazwiemy analogicznemi, wiążąc każdy z nich warunkowo lub symbolicznie z jakim bądź absolutnym ternerem. Podamy dwa przykłady takich ternerów. Pierwszy przykład zapożyczymy od przyrody, drugi z sfery rytualnego symbolizmu. Rozpatrzymy organizm ludzkiego ciała, podzieliwszy go na głowę, piersiową sferę i przestrzeń brzucha. Zwiążemy analogicznie głowę z mentalnym planem, chociażby dlatego, że przejawy mentalnej pracy u wcielonego człowieka znajdują się jakby w związku z kierunkami mózgu Pierś zwiążemy z pojęciem o astralnym planie chociażby dlatego, że fizyczne ćwiczenie się adeptów w astralnej pracy odprowadza centralne miejsce do ćwiczeń oddechowych organów. Brzuch zwiążemy analog i ozniez fizycznym planem, chociażby dlatego, że funkcje organów trawienia naturalnie są związane z dziełem odnowienia komórek ciała. Oto macie i analogiczny terner. Możecie przeczytać go w zmienionej trochę formie: działalność głowy kieruje rozprowadzeniem nerwowych fluidów, czynność klatki piersiowej – odnowieniem życiowej siły krwi, czynność brzucha – restauracją tkanek (sprawa o t.zw. cyrkulacji limfy).

Chcecie sprawdzić praktycznie waszą sztuczną budowę?  Rozpatrzcie głowę – analogję mentalnego planu – i szukajcie w niej trzy podplany tego planu. Oczy będą przedstawicielem mentalności w głowie, wzrokiem powierzchownie wnioskujecie o rozsądnem działaniu osoby,  nos będzie przedstawicielem astralnośei w głowie – stosownie do stanu często macie możność wydawać powierzchowne sądy w dziedzinie patologji piersiowego reg jonu; gardło niech będzie przedstawicielem fizycznego planu, posłannikiem okolicy  brzucha, o zaburzeniach organów której o zęsto sądzicie po ustach, języku itp. Podam teraz przykład sztucznie – symbolicznego ternera, objaśniwszy obraz znakomitego Paraeelsus’a Trójząb (Tridens Paraoelsi).

Na górnym wyryto Obito (słuchaj, poddawaj się, bądź posłuszny, uważny); napis ten zakreśla sferę pasywnych przejawów Człowieka w dziedzinie życia fizycznego planu (prawdziwsze — w dziedzinie trzech planów przy obecności inkarnacji w fizycznym). Na dolnym zębie napis : Imo (gramatycznie byłoby Immo, co znaczy: – naprzeciw, na przekór, w znaczeniu – sprzeciwiaj się, przejawiaj siebie aktywnie). Średni ząb ma napis: Apdosel, który należy tak rozłożyć: ap + do + sel. ,,Ap” trzeba zamienić na greckie ap, początkowe litery słowa ap;+) (arohe) = początek = wyższy element = duoj. Źródłosłów ,,do” należy czytać z prawa na lewo ,,od”; to nazwanie dodatnio – spolaryzowanego astralu. A więc to astrosom w sferze męskich przejawów. ,,Ser4 (łacińskie sal) oznacza sól = łożysko fizycznego planu symbolizuje sam fizyczny plan. I tak – trzy zęby swoimi napisami dyktują zdanie: trzechskładowy aktywny Człowiek (mens + a nim a + o o r p u s) musi równoważyć biner posłuszeństwa i  przeciwiania się; on musi lawirować między tymi stosunkami. Terner ten zakreśla sferę działalności Człowieka. W drugim ternerze znaków (5p l(. _ i Q pierwszy znak, podobieństwo raka, postawiony zamiast znaku Raka. Zodjakalny ten znak astrologicznie przedstawia dom Księżyca planetarny wpływ którego przeprowadza bierny początek w bierny też górny ząb.

Żmija, mająca za głowę znak Jowisza, jest symbolem astralnego tourbillon, którym autorytet (znak Jowisza) Człowieka przeprowadza się w światowy astral. Trzeci znak jest zepsutym znakiem Q zodjakalnego Lwa, służącego jako dom aktywnego Słońca, przeprowadzającego swój wpływ w dolny, aktywny ząb.  Jak widzimy — drugi terner odnosi się do regionu form, przeprowadzających wpływ rękojeści do zębów. .Rękojeść ozdobiona napisem

PPP VLIDOXFATO

gdzie potrójne P należy odrzucić celem otrzymania potrójnego lingam – zapłodnienie w trzech planach. V jest łacińska liczba 5, wskazówka na pentagram – symbol ludzkiej woli; LI początkowe litery słowa libertate (wolnością); VLI= pentagrammatioa Iibertate = wolnością ludzkiej woli. DOX znaczy doxa (uświadomieniem) tj. tern, co nam daje element sumienia, FATO znaczy Fatum, Przeznaczenie – Karma. Rękojeść nam mówi o prawie człowieka tworzenia w trzech planach, o istnieniu tego, co postawiliśmy na wierzchołkach Mistycznego Trójkąta Fabre d’Olivet. Terner ten odnosi się do sfery mentalnego, nawet metafizycznego charakteru naszych absolutnych praw na trzy plany.
Cały trójząb symbolizować będzie człowieka w ogóle w dwóch wyższych planach i różniczkować go jako Mężczyznę w fizycznym planie.  Praktycznie przyrząd służy jako magiczna szpada w ręce mężczyzny a w silnie pomniejszonym formacie stosuje się w hermetycznej medycynie w leczeniu męskiej impotencji. Oto przykład systemu trzech ternerów w sferze symbolistyki. – Oto na czem pragnąłem zatrzymać się na dzisiejszej lekcji. Dodam li jedno: nikt wam nie zabroni zamienić nasz gruby podział Wszech świata i Człowieka na 3 plany na bardziej szczegółowy, w którym owe plany się rozpadną na podplany. Sami będziemy musieli to w krótkim czasie zrobić. Arkan pierwszy zawiera w sobie ideę Jedności i Aktywności ,,Wszystkie istoty są w jedności, jako w zasadzie pojmowane, i wracają się do jedności, jako do celu.u Jedno zawiera się w jednem, t.j. – wszystko – we wszystkiem.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 1
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska