Arkan Jedenasty Caph כ

Jak juź powiedziałem, znak 11-tego arkanu כ (Caph) posiada liczbowe znaczenie 20 – 2 (podwójność w wyzyskaniu siły).  a astrologiczny odpowiednik – planetę Marsa Jako zagłówki arkanu w. sferach Teozoficznego Ternera  wzięliśmy terminy Vis Divina, Vis Humana, Vis Naturalis, t. j.  po prostu trzy typy przejawienia siły.

Nazwa obrazu arkanu – Leo domitatus (pokonany lew) lub la Force.

Karta arkanu wyobraża dziewicę  bez wysiłku i z wielką pewnością otwierającą (lub zamykającą) paszczę  lwa; dziewica ma. nad głowił znak  Astralnego Światła.  Zrozumieć łatwo można treść karty. Ona wylicza konieczne warunki powstawania i zastosowania ewolucjnych sił, jako to : poznanie astralu  (), czystość zamiarów (dziewica – symbol niewinności) i wiara w siebie  (nie wymuszona poza dziewicy).  Arytmologiczny rozbiór arkanu da nam pewne wskazówki na konstrukcję i mechanizm zastosowania sił.

11 = 1 + 10 lub 11 = 10 + 1.

W pierwszym rozłożeniu Monada (1) kieruje zamkniętym systemem (10). W przekładzie zasada ta brzmi: „Jedyna Wola musi kierować sformowanym łańcuchem istot”.  Ta formuła konstrukcji zbiorowości, kierowanych przez Hierarchów. Drugie rozłożenie przeczytamy tak: „Sformowana dziesiątka łańcucha (10) musi przejawiać się zewnętrznie jak jednostka (1), t.j. dla siły zbiorowości konieczna obecność jedności dążeń jej członków  wszystkich planach”. 11 = 2 + 9 lub 11 = 9 + 2.

Pierwsza formuła daje tezę: „cudze nierozwiązane binery (2) , cudze niepoświęcenie, wywołują Poświęconych (9) do pracy, zmuszając ich do przejawiania siły.” Drugą formułę przeczytamy tak: „Poświęceni (9) są silni tem, że mogą wykorzystać dla swoich celów cudze niepoświęcenie, cudzą, niepełną naukę nierozwiązanych binerów (2).”
11 = 3 + 8 lub 11 = 8 + 3

„Pierwszy wiersz daje: „siła (11) we wniesieniu produktywności (3) w gotową prawomierność (8)”.  Drugi wiersz: – „siła (11) 'ukrywa się i w zasadzie ogrodzenia prawomierności (8) w gotowej produktywności (3)”. 11 = 4 + 7 lub 11 = 7 + 4. Zależność nasza od elementów (4) wywołuje do pracy, wtórne przyczynowości (7) w człowieku i tem robił go silnym (11)” , albo: wtórne przyczynowości (7) rządzą elementami (4), i w tem siła (11)”.

Ostatnie to wyłożenie jawnie wskazuje na konieczność wprowadzenia w magiczny łańcuch, oprócz pentagramu, jeszcze i elementali (4), koniecznych dla realizacji, wskutek ich znajomości tajemnic mechanizmu inwolucji: Ale, oczywiście, elementale te muszą, być podległe pentagramatycznym elementom łańcucha, wprowadzającym w grę swoje planetarne środki (7).
11 = 5 + 6 lub 11 = 6 + 5

Pierwsze rozłożenie daje normalną formułę aktywności w Ceremonjalnej  Magji: „Mikrokosmos (5) operuje na Makrokosmos (6)”. Drugie rozłożenie poda normalną formułę diwinacji w astralu – czysto pasywnej operacji: „Makrokosmos (6) podaje wskazówki kontemplującemu jego Mikrokosmowi (5)”.
W tej i w, drugiej sumie ukrywa się część tajemnic Siły. Postaram się teraz wkrótce przekazać etyologję i ogólną, historję realizacji Siły na naszej planecie sposobem tworzenia Magicznych łańcuchów, kierowanych określonemi Egregorami. Typowsza forma takich łańcuchów to – zbiorowiska, wyznające tą lub inną Religję. I dlatego do pewnego stopnia mam prawo rzec, że podaję wam w obecnym momencie zarys powstania i rozwoju religjnych nauk. Jestem zobowiązany w krótkich rzutach narysować w możliwie czystej i prymitywnej formie pogląd Poświęconych na pytanie o Upadku i Reintegracji Człowieka.  Rozpoczynam z przypomnieniem o składzie Pierwszej Rodziny, stojącej w charakterze Transcendentalnej Grupy wyżej od Sefirot metafizycznej, etycznej i konkretnej treści.

Członkowie tej Rodziny – Transcendentalna Miłość, Transcendentalne Życie, Logos (lub Adam Kadmon) i Walet Logosu, emanujący Koronę Drugiej Rodziny, już wam znani.

Samą Drugą Rodzinę zrodził wspomniany Walet w następującym kompleksie Mistycznych osób:
1. Sefira Kether, W której przebywa :Makroprozop Rodziny.
2. Sefira Chocmach w której musi przebywać Ojciec Rodziny i w którą w pierwobytnym stanie Rodziny pomieszcza się Jedyny Organizm Androginicznego Kompleksu ludzkich dusz, zwany Adamem Protoplastą.
3. Sefira Binah – naturalne miejsce – przebywanie Matki Rodziny, pierwonaczelne przebywanie Kompleksu Aniołów.

Dusze były przeznaczone dla wypełnienia ewolucjnego zadania Trójkąta Ognia: rolą ich  wszystko, wysubtelniać, wszystko prowadzić do góry, bez przerwy kierować Wschodzącym Prądem Wielkiego Zamkniętego Systemu dziesięciu Sefirot Wszechświata.

Działalność Aniołów, ograniczająca sferę działalności Dusz, łączy się z inwolucjnem zadaniem Trójkąta Wody. Aniołowie ucieleśniają (zagęszczają stan materjalny) subtelne, formują koagulaty-twory i wogóle kierują Zschodzącym Prądem całego Zamkniętego Systemu Drugiej Rodziny.

4. Sześć Sefirot – Chesed, Geburah, Tiphereth, Netzah, Hod i Jesod – służą w swem połączeniu za miejsce przebywania Mikroprozopa Rodziny. Mikroprozop ten jest androginiczny. Centrum Jego organizmu – Sefira Tiphereth. Organy oddziaływania jego na Małżonka – Sefira Jesod. Prawa strona MIikroprozopa zawiera dwa dodatnio spolaryzowane or.gany: Miłosierdzie (Chesed) i Zwycięstwo (Netzah). Organy te są formowane w Mikroprozopie przez Dusze dla tego, ażeby posługiwać się nimi dla ewolucjnych celów. Lewa strona Mikroprozopa zawiera ujemnie – polaryzowane organy – Surowość (Geburah) i Pokój (Rod), zrodzone przez wpływ Aniołów; one przeznaczone
dla inwolucjnych celów.

I tak – od Ojca odziedziczył Mikroprozop ewolucjne zdolności, które matka ograniczyła inwolucjnemi. Osobowość Mikroprozopa określiła się w centralnej Sefirze Tiphereth. Działalność Mikroprozopa w dół – w Sefirze Jesod.

Jasne teraz znaczenie Mikroprozopa: sferą jego Działalności będzie cała sfera Poznania (łacińskie – Cognitio, po hebrejsku  ד‬צה  (Daath). Sfera ta jest  neutralizowaną Harmonją i musi uważać się za androginiczną. Ona jest bardzo złożona co do skladu i w tem ukrywa się niebezpieczeństwo możliwego naruszenia jej funkcyj. Czysto aktywna indywidualność, lub czysto pasywny kompleks, nigdy nie wymagają tyle ochrony i tyle prawidłowego odżywiania się, jak kompleksy androginiczne. Coś podobnego z tem znajdujemy we wszystkich mechanizmach podwójnego działania; one pracują na chwałę, dopóki są zachowane wszystkie reguły odrodzenia się z nimi; najmniejsze naruszenie tych reguł pociąga za sobą ogromne zmiany w ich działaniu i narusza harmonję ich składu.

5. Sefira Malchuth – to miejsce przebywania .Małżonki Mikroprozopa, jest sferą zastosowania elementarnych realizacyj, ściśle zależną od wykonawczości Mikroprozopa. Dalej idzie historja upadków. Sfera Daafh Sefir Mikroprozopa swoją Działalnością androlginicznego operatora analogicznie przekazywała obraz działalności Logosa z jego Waletem lub nawet obraz Dokonanego Androginatu Górnego Punktu nad pierwszym Jod. Różnica w przejawach tych trzech Androginicznych Jednostek jest ta, że Górny Punkt influksu od nikogo nie otrzymuje a w dól przekazuje Influks Transcendentalny; Logos karmi się  Transcendentalnym Influksem i przekazuje Influks Transcendentalny; Sefiry Mikroprozopa otrzymują Influks Transcendentalny. ubrany w lekki formalny dymek, a przekazują kondensację tego dymku w skończoną formalność w świat tworzenia nasiennych początków (Formae seminales).

Górny punkt samobytny, Logos samodzielny, Daath tylko harmoniczny, Malchuth jest tylko realny. Sefiry Daath zamyślały stworzyć sobie iluzję samodzielności; dlatego im spodobała się Swoboda, bez której nie może być osobowego życia. Ale dążenie do swobody (wolności) było równo silne odmowie karmienia się lnfluksem Z:góry. Odmowa ta nastąpiła i stało się to, co nazywa się upadkiem Sześciu Sefirot, to, co doprowadziło te Sefiroty do Kabalistycznej Śmierci.

Nie karmiony Wyższymi Prądami, obłoczek tych Sefirot sformował się w to, co nazywamy teraz niższym astralem. Sefirotyczny organizm rozdrobnił się, polarności jego przejawiły się w postaci nierozwiązanych binerów. Sefira Tiphereth przestała przejawiać swoje Światło. Dyferencjacja komórek Daath doszła do krańcowych granic, a imię ich Legjon.

Oto macie t. zw. Upadek Aniołów, który odsłonił Wszechświatowi Tajemnicę Śmierci. Treść Sefiry Malchuth, jako Malżonki treści Daath, oczy wiście tak samo sformowała się w odpowiedni sposób. pozostając przy tem sferą operacji upadłego legjonu Daath, inaczej – sferą najkonkretniejszego przejawienia się nie neutralizowanych binerów. Można rzec symbolicznie, że w tym perjodzie w Makhuth zrasta się Drzewo Poznania Dobra  i Zła.

Sefiry Mikroprozopa upadły wskutek swojej treści, ale zasady, które kierowały tworzeniem sefir pozostały na miejscach podobnie do tego, jak kodeks praw, naruszanych choćby przez wszystkich bez wyjątku obywateli, mimo wszystko istnieje w zasadzie nadal. Dusze i Aniołowie mieli zadanie nowego wypełnienia pustych miejsc przez formalne manifestacje celem zbawienia Malchuth. Przez pośrednictwo Malchuth można byłoby zbawić i jego Małżonkę – upadłe Daath. Ale ostatnie nie chce utracić zdobytej Wolności przez proces wskrzeszenia Drzewa Życia, t. j. Astralnego Światła Tipherefh. Daath kusi pasywną stroną sefiry Dusz ( הו‬ה = Heva) perspektywą wyuczenia binerów sefiry Malchuth  przedstawiając owe binery (najbardziej zgęszczone elementy Wszechświata), jako dogodne punkty oparcia dla zastosowania osobistej mocy.

Heva formalnie uchwytuje tą myśl, t. j. kosztuje owoc. Drzewa Poznania Dobra i Zła. Przyswoiwszy sobie system binerów Heva wprowadza 'go i w aktywną praktykę Dusz, noszącą imię אדם (Adam). Wynika, że żona ugościła męża tym samym, owocem. Aktywna strona Dusz przedewszystkiem przyłącza teorję binera do treści samej sefiry Chocmah: Adam i Heva uznają siebie za bieguny nieneutralizowanego binera, t. j. z pary tworzą wzór kontrastu. Stąd – wstyd i dalsze formowanie – pokrywanie zasłonami – odzieniami.

Ale zasada binarnych przyjmowań’ przeprowadza się dalej a cały Adam – Protoplasta rozpada się na komórki, odziane w ciała – zasłony, tem grubsze (stan materii), im dalej poszło różnicowanie. Subtelność składu sefiry Chocmah i potęga autorytetu Dusz jako 2giej sefiry sprawia to, że Dusze komórki pojawiają się ubrane nie w niższy astral, jak elementy Legjonu Daath, lecz w to, co teraz nazywamy materją.  Komórki owe teraz będą wyczuwać przestrzenną odległość chód czasu. To ich niewola. One oderwały się od Wyższego Prądu stały się, niewolnikami Przestrzeni i Czasu. W. sefirotycznym obrazie Budowy Świata zachodzą zmiany; ona przyjmuje postać t. zw. Destitutio (rozstrój, rozpadnięcie się).

Cóż mają czynić Wyższe Sefiry, harmonja których została naruszona upadkiem Dusz?Rzesza, Aniołów wskutek zrodzenia istot, noszących nazwę Spiritus Direktores, rozprzestrzenia swój wpływ .na wszystkie podplany astralu a zajmując się dalej swojem inwolucjnem zadaniem, przenika W Malchuth, Igdzie zrodzi już elementali z materjalnemi ciałami, które posłużą za fizyczną podstawę Wszechświata.

Przyjęto mówić krótko, że Aniołowie materjalizują Królewstwo  ażeby w niem nie mogli cieszyć się astralni djabłowi, ,TreM Kether, zwana „Dusza Mesjasza”, jako androgeniczna, rozprzestrzenia się w sferze Mikroprozopa, stwarzając jego sefiroty, ażeby dalej zapłodnić Malchuth Odkupioną Inkarnacją.

I tak Influks Inkarnacji Mesjasza musi dodać bodźca Duszom, przebudzić je ze snu w materji, wezwać je do ewolucjnej działalności i wszystkiemi narzędziami ich trzechplanowości, która daje im magiczną przewagę nad upadłem Daath’ (ostatni może przejawiać się w fizycznym świecie tylko przy możliwości medjumicznych pożyczek). Dusze, dążąc do Reintegracji w sefirze Chocmah, wysubtelniają progresywnie swoje obłoczki, oczyszczając :Sefirę Malchuth, w której pracują upadłe Daath, idą w ślad za Małżonką, urzeczywistniając ideał t. zw. „Restitutio”, t.j. pełnego Wskrzeszenia ,pierwotnego stanu sefirotycznego systemu Drugiej Rodziny.

Zajmiemy się teraz upadkiem Człowieczeństwa.

Upadek nastąpił nie od razu. Zasłony (grubszy stan materji) upadłego Człowieczeństwa wzmacniały się stopniowo. W silnej stopniowości następowało także i progresywne zapomnienie momentów byłej doskonałości i progresywne również przysposobienie do nowego opłakanego stanu. Oczywiście należy przypuścić” że u różnych oddzielnych osobowości, t.j. u różnych komórek Adama Protoplasty przysposobienie to szło z różnemi szybkościami. Dla nas ważnem jest, co można zapomnieć o byłej wieIkości a czego zapomnieć nie wolno. Przedstawiając sobie kompleks upadłych komórek; światowego Człowieka, przeniesiemy się myślowo w ten perjod, kiedy zatracił się widzialnie w upadłych ludziach Influks Jod’ u

Pierwszej Rodziny, ale z achowały się jeszcze odbitki wszystkich niższych odbić transcendentalnego charakteru. W tym perjodzie wspominanie obyłem, albo religji, powinno było sprowadzać się do kultu i abstrakcyjnego uważania Pierwszego (1) Pierwszej Rodziny, t. j. do wyznawania Wielkiej Zasady Jedynego Życia. Adepci oczywiście tej religji sławnej walki o istnienie, niedawno jeszcze stawianej przez wielu w szereg osnownych twierdzeń praktycznej filozofji; ale mimo to religja Jednego Życia nosi cieniowy charakter w porównaniu z religią transcendentalnej Miłości, opromieniającej Protoplastę do Jego upadku

Nie będę zatrzymywać się na pytaniu o kontynencie, na którym żyli względnie szczęśliwi wyznawcy Życia, nie będę robił przypuszczeń chronologicznego charakteru o odpowiedniej epoce – wszystko to dla nas nie istnieje. Ale nie mogę nie narysować w krótce tego systemu Przykazań, który zjawiał się w formie etycznego kodeksu tych wyznawców.
Oni uważali Jedno Życie, we wszystkich jego przejawach;  utożsamili prąd tego Życia w minerale, w roślince, w najdrobniejszych przedstawicielach Królestwa zwierząt, w bliźnim, z tymże potężnym prądem, płynącym w nich samych. Oni we wszystkiem kochali i uważali Życie i nie utraciwszy jasnego pojmowania Jego ewoluejnej formuły (przecież, Dusze rodem z sefiry Chocmah) oczywiście uważali za dobroczynne to 'wszystko, co przepływało zgodnie z tą formułą, a występne – wszystko to, co je wypaczało.

Oto w jakiej formie Tradycja nam przekazuje ich praktyczne Przykazania:

 1. Wyznawaj metafizycznie Jedyne Życie.
 2. Nie rozdrabniaj tego Życia metafizycznie, t. j. nie uderzaj się o mentalny wielopoczątek.
 3. Nie rozdzielaj jego astralnie, t. j. nie stosuj tajemnicy dynamicznego cyklu w, stronę odchylenia od normalnej hierarchji.
 4. Nie zaciemniaj jego, niwecząc w fizycznym planie wspomnienie o Emanacyjnem pochodzeniu wszelkiego życia.
 5. Czcij tych, którzy obdarzyli ciebie życiem (nawet fizycznych rodziców).
 6. Sam przekazuj życie mądrze i świadomie.
 7. Nie kuś się na życie jednostki w fizycznym planie.
 8. Nic pożądaj własności, związanej z życiem jednostkiw fizycznym planie.
 9. 9. i 10. Nie kuś się w astralnym planie na związane z  życiem jednostki, ani pasywnie (9), – kłamstwem, ani aktywnie (10) – zazdrością.

Przechodzę do drugiego perjodu upadku Człowieczeństwa, do drugiej możliwej religji. Niech człowieczeństwo utraciło jasne pojmowanie Transcendentalnego Życia, ale ono jeszcze nie wyrzekło się idei Logos’a Wielkiego Archetypu Wszechświata. Na tym stopniu nie ma intuicji jedności Życia, ale utrzymało się jeszcze pojmowanie jedności Źródeł Ideałów.
Wszystkie zrodził Logos, ani jeden z nich nie może być wrogiem drugiego. W minucie ciężkiej, w minucie wyboru rozwiązał, w minucie możliwych rozczarowań adept religji Logsu woła do Niego o pomoc, prosi o jałmużnę w formie ideału, mogącego jego zbawić.

Następny stopień upadku zetrze w sercach waszych obraz Logos’u, ale zatrzyma jeszcze obraz Drugiego ה Pierwszej Rodziny, t. j. same ideały.

Nie ma już do kogo zwrócić się po ideały; ale już mając gotowe ideały, można starać się o zbawienie. Religja ta Drugiego  ה i niepostrzeżenie przejdzie z Transcendentalnej w Transcendentną. Możliwości wskazywane intuicją stopniowo kamienieją w gotowe odlewy metafizycznych transcendentnych tez. Wiara w Drugie :i Pierwszej Rodziny  lekko opuszcza się do płaszczyzny Religji Makroprozopa Drugiej Rodziny (jego Górnego Punktu nad י .)

A cóż dalej?

A dalej pójdzie Transcendentalna religja Ojca Drugiej Rodziny, sprowadzająca się do wspomnienia o sefirze Chocmah o przebywaniu w niej wszystkich Dusz – komórek jedynego Protoplasty.

Religja ta zaznacza się jasnem pojmowaniem zasady ludzkiego B r a t e r s t w a w obecności utraty świadomości Braterstwa Człowieka z istotami inwolucjnych typów (Aniołowie). Przecież na tym stopniu Kether jest zapomniany, a następnie zapomniane i to, że Chocmah i Binah są dwoma jego przejawami, które mają w bratersko-przyjacielskiej pracy urzeczywistnić kołowy cykl Życia Drugiej Rodziny.

Jeżeli zatraci się i pojmowanie Braterstwa? Ze sprawą wtenczas źle; niekiedy zaczyna panować egoizm, prowadzący do anarchicznych przejawów aż do władania legjonu ciemnych sił, aż do walki z normalną formułą dynamicznych ewolucjnych procesów, .aż do wymiany własnej osobowości na legjon namiętności, ściśle analogiczny z legjonem djabłów niższego astralu.

Ludzkość zupełnie i według oddzielnych ras i narodowości przeżywała, przeżywa i będzie przeżywać wyliczone typy religij a z żalem nawet opisaną w. koilńu fazę anarchicznego rozkładu osobowości.

Oczywiście żądanie Reintegracji przedstawiało się najjaśniej i wykonalnie w tej epoce, kiedy nie zdążyła ani się zatracić ani wypaczyć niezłożona, ale głęboko – mądra Pierwobytna Religja Jedynego Źycia.

Jakieby nie były pokusy odrywające od niego większą część Człowieczeństwa, niewątpliwy ten fakt, że za utratą jego przez większość od razu następowała reakcja prób nawrócenia do niego Człowieczeństwa drogą. przepowiedni. Przedstawiciele redakcji – o wojownicy powrotu do dawnej kontemplacji, zupełnie sprawiedliwie mianowali siebie Poświęconymi, a odpadłych od kultu Jedynego Życia – profanami.

Pierwsi nie byli świętymi; oni także upadli w charakterze komórek Protoplasty, ale mimo to pozostali się ubocznie zwartymi ze świętością, zachowując jej odblask. Próby ich, zmierzające do nawrócenia Człowieczeństwa na prawdziwą dragę wylewały się w bardziej lub mniej złożone wzory w zależności od stopnia. upadku otaczającego ich środowiska, a w następstwie i woli warunków życia narodowości, tworzących to środowisko.

Próby te można nazwać OIgólnym terminem „Narzucania Religji.”

Nauczycielowie narzucający Religję najczęściej mieli do czynienia ze środowiskiem, większa część którego zdążyła zatracić nawet wyobrażenie o Ludzkiem Braterstwie, t. j. wspomnienia o sefirze Chocmah. Wskutek te.go Nauczycielowie musieli:

1. Przypomnieć ludziom Braterstwo Dusz;
2. Wskrzesić wyobrażenie o podwójnym inwo-ewolucjnym prądzie – Wielkiej Drabiny Jakóba, po której z lewej strony spuszczają się Aniołowie (Binah), z prawej podnoszą się Dusze (Chocmah) a w górze której stale przebywa na Tronie Promienisty Makroprozop (sefira Kether);
3. Ustanowić powagę Nauczycieli, jako analogję wspomnienia o drugim ה Pierwszej Rodziny tajemniczo przekazującym wyższy Influks w formie Emanacji;
4. Oduczyć ludzi od dumnego dążenia przebudowania Wszechświata dla własnej wygody, podkreśliwszy im konieczność przeciwnej, t. j. hermetycznej przeróbki własnej osobowości celem tworzenia choćby odległego wwybladłego podobieństwa androginnie – harmonicznego Logosa ;
5. Oczyścić obyczaje w imię Pierwszego ה Pierwszej Rodziny, t. j. zmusić ludzi do pojmowania stosowania wspomnianego Wyżej Przykazania Jedynego Życia;
6. Troszczyć, się o pełną Reintegrację oczyszczonego Prawdziwą Religją Człowieczeństwa, ażeby poznało odbicie Influksu Pierwszego ה,wysubtelniło swój obłoczek i podnioswszy sefiry Małżonki i Mikroprozopa, samo stworzyło Jedność Adama Protoplasty w sefirze Chocman.

Celem następującego osiągnięcia tych celów Poświęceni realizowali Arkan Siły, łącząc się w Łańcuchy, kierowane Egregorycznymi Początkami. Centalne jądra tych Egregorów w istocie zawsze sprowadzały się i sprowadzają do zasad Jedynej Pierwszej Religji, przeprowadzonych w pełnym ich kompleksie albo w, osobnych grupach. Astralna część Egrogora rodzi się jako kompleks formalnych początków, w który przyoblekły się wspomniane zasady.

Materjalna część kultu tworzy się jako fizyczne ciało Egregora. Jej skład zależy od astrosomu, a także od karmiącego środowiska, w którem jest wprowadzona religja. Jeden  i’ tenże Egregor może zrodzić w różnych stronach rozliczne kulty. Na zasadzie tych danych łatwo wywnioskujecie, że narzucenie religji można utożsamić z formacją zbiorowego tourbillon. Życiowa działalność tego tourbillon w dynamicznej swej
części oczywiście symbolizuje się szeregiem cyklów יהוה‬ .

Z tych cyklów dla nas najważniejszy jest pierwszy, rozpoczynający się z punktu nad י. Przy tem nie należy zapominać, że religja tak rzec Wciela się z celem stworzenia sobie adeptów, a dlatego w niej oprócz Elementów dynamicznego cyklu יהוה  powinien być widoczny pewien taran שׁ, tak lub inaczej ułatwić religji wniknięcie w fizyczny plan w znaczeniu przyciągnięcia adeptów i zatrzymywania już przyciągniętych. Ten שׁ jak by wabikiem dla tych, którzy tylko gotowi zlać się, ale jeszcze niezupełnie zlali się z Egregorem. Stąd wynika ostatecznie, że pierwszy cykl religjnego prądu określa się formułą יהשׁוה i charakteryzuje się jako materjalizacja (pełna lub częściowa) Jedynego Prawdziwego Nauczania dla spirytualizacji (pełnej lub częściowej) żąda o kreślonego środowiska.

 

Znaczenie terminów pierwszego cyklu religjnego prądu podaje następująca tablica, którą, jeśli chcecie, można nazwać „planem religji”:

1.  – motywy zrodzenia Egregora (obowiązkowo bezinteresowne w szerokim znaczeniu tego słowa).

2. י – metafizyczna treść Unitarnej Filozofji, wzięta częścią lub pełna.

3. ה – stan środowiska, w którem narzucają religję (inaczej – lokalne warunki).

4. שׁ – to, co w Egregorze przyciąga i utrzymuje adeptów.

5. ו – sam kult jako syn Ezoterycznego Unitaryzmu i zapładniającego przez niego matki – środowiska.

6. ה – zamykające ogniwo pierwszego cyklu, „jednoczącego w pewną rodzinę i określające wpływ całego łańcucha Adeptów na zewnętrzny świat. Ogniwo to można nazwać’ „polityką religji”.

Jakież elementy potrzebne są dla formacji żyjącego tak duchowego Egregora?

1. – obecność stworzenia Egregorycznych idej i form.

2. י – osoba Nauczyciela, władająca dostateczną mistyczną i astralną władzą i  umiejętnością przystosowania się do środowiska.

3. ה – przygotowanie środowiska.

4. שׁ – zapas faktycznych danych lub przyciągających  astralnych klisz, zabezpieczający prozelityzm i ręczący przed schizmami i odpadaniami.

5. ו – dobry skład uczniów, zgrupowanych około Nauczyciela.

6. ה – dobry skład wierzących.

Nie będę rozwodził się o Egregorze w tem, co odnosi się do jego zrodzenia astralnego. O tem dostatecznie dowiecie się w piętnastym arkanie. Z warunkami t.zw. życia, choroby i śmierci Egregorów wogóle jesteście już obznajomieni. Powiem tutaj kilka słów; o tem, że w Egregor pomimo energji pentagrammatycznych istot ewolucjnego typu (żyjących ludzi, elementarów itp.) powinna być wciągnięta i energja elementallów, Spirituum Directorum i nawet Aniołów (przecież nie należy zapominać, że Ergregor przedewszystkiem inwolucjnym prądem wnosi nauczanie na ziemię, a potem już urzeczywistnia ewolucję swoich adeptów). Mówią i w potocznej mowie, że magiczny łańcuch jest utkany z żywych i umarłych ludzi i elementalów różnego typu.

O tem, jaka powinna być osobowość Nauczyciela – Realizatora, macie dostateczne wyobrażenie według historycznych danych.

Przygotowanie środowiska najczęściej określa się jego etycznemi (rzadziej – materjalnemi) niewygodami, które do, prowadziły je do świadomości potrzeby udoskonalenia. Narody mają epoki, w których ich własna trwałość albo ich własna ciemnota są wyłączone, nie ścierpiane. Pragną one wtenczas religjnego odnowienia i z radością wyjdą na spotkanie Nauczyciela.

Element שׁ najczęściej sprowadza się do spełnionych proroctw albo do t. zw. cudów Nauczyciela i Uczniów. Albo, niekiedy w określonem środowisku elementy te pomyślnie zamieniają się osobliwościami f o r m y, w której religja głosi Unitarną Filozofję, albo nawet treścią samej filozofji. Wypadki te bardzo kulturalnego środowiska zabezpieczają na długi okres  życiowość Egregora.

Uczniowie są dwóch kattegoryj:

1. główni Uczniowie, tzn czterej Apostołowie doktryny, powinni być przedstawicielami. czterech identycznych typów –

 • ORŁA (odważni myśliciele),
 • LWA (zapalczywi Kadoszi),
 • CZŁOWIEKA (logiczne rozumowanie, wyczuwanie, ostrożność) 
 • BYKA (pilni pracownicy).

 

2. drugorzędni Uczniowie w swoim kompleksie powinni być. przedstawicielami aktywnego elementu (י) miłości do metafizyki aż do paradoksalności; pasywnego elementu (ה) – intuicji aż do krańcowej prawie histerycznej, wrażliwości; androginicznego elementu (ו) – umiejętnego przekazywania sympatji do wyuczenia i znarowienia w jego narzucaniu aż do manji tendencjnego stosowania tych lub innych osobowych metod; służbowego elementu (drugie ;-r ) – dyscypliny lo zastosowania do etycznych wymagań doktryny aż do dążności do pełnej samoofiary.’

Co się odnosi do wierzących, powinna być zabezpieczona możność sądzenia o ich zdolnościach i psychice tak, ażeby w dany moment wybierać z tłumu naucznia każdego, kto wyniósł się nad jego powierzchnię i zdatny do aktywnej
służby Egregorowi.

Niebezpiecznem jest bardzo nie przybliżać do Poświęcającego Centrum te komórki organizmu Łańcucha, energja których przejwia się świadomie i z należną intensywnością. To także niebezpieczne, sztucznie przeszkadzać prądowi zdrowej krwi karmić lepsze organy jakiego bądź indywiduum.

Na zakończenie powiem o wrogach religji i o charakterze kar tych wrogów. Gotową albo formującą się reliigję można podrywać w trzech planach.

1 w mentalnym planie religję gubi domieszka rozumowania w jej teologję. To inwolucja ideowej części religji.

2. w astralnym planie religję podrywa domieszka estetycznych początków i jej formalny rytuał. Pogoń za pięknością symbolów Podrywa ich czystość. To  inwolucja form rytualnego obrzędu.

3. w fizycznym planie religję podrywa domieszka uczuciowych przejawów, sankcjonowalych przez jej kodeks. Wspomnijcie historycznie potwierdzoną niedługowieczność kultów, które popsuły uczuciowe przejawy w religijnych świętowaniach.

Przystępuję teraz do nakreślenia ważniejszych Nauk w chronologicznym porządku, przyczem przeważnie zajmuję się ich etyologją, rzadko tylko uciekając się do historycznych źródeł.

Celem głębszego zrozumienia arkanu 11 należy zapoznać się z poniższymi tematami.

1. Kriszna (3150 przed N. Chr.)
2. Fo-Hi (Chiny 950 przed N. Chr.)
3. Hermes Trismegistos (Egipt)
4. Zoroastr (Iran 2450 przed N. Chr.)
5. Orfeusz (1580 przed N. Chr.)
6. Mojżesz (właściwie Hosarsiph)
7. Buddyzm
8. Templariusze

 

 

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska