Arkan Dwudziesty Resh ר

Arkan Dwudziesty Resh ר

Znak alfabetu, odpowiadający XX-mu arkanowi ר (Resh). Liczbowe znaczenie tego znaku to = 200 Astrologiczny odpowiednik – planeta Saturn.

Hieroglif arkanu – głowa człowieka, pojmująca pożytek wręczonego mu w poprzednim arkanie toporu, wyglądająca w okno, tymże wyrąbane, i kierująca człowieka w świadomych przejściach od jednej fazy życia do drugiej. Naukowa nazwa arkanu „Resurrectio mortuum” (wskrzeszenie umarłych). Pospolita – „le Jugement”.

Na karcie widzimy trąbiącego anioła w niebiosach. Wydawany przezeń trąby głos symbolizuje przyciągnięcie człowieka przez Ewolucyjny Influks Archetypu. Dwudziesty arkan jest tajemnicą przyciągania He, człowieczego życia przez Jod do tej Miłości. Pierwszy stąd zagłówek – Attractio Divina.

W dole widzimy figury mężczyzny, kobiety i dziecka, przeobrażone przez poryw pragnienia nowego życia. Tutaj sił oba bieguny człowieczeństwa i neutralizuje ich ogniwo Vau. Zmartwychwstali owi ludzie symbolizują treść drugiego zagłówka arkanu – Transformatio Astralis.

Astralne samodoskonalenie, jak wam wiadomo, obejmuje i aktywność i intuicję; przytem my sami i otaczające środowisko sądzi je podług androginioznych płodów, przez nas zrodzonych.

Wzniesienie się indywidualności pociąga za sobą wysubtelnienie jej wolutywnyoh produktów. Oto dlaczego na karcie razem z ojcem i matką figuruje i dziecko. Ale wszystkie trzy figury wyszły z grobu. O tem świadczy otwarta mogiła i odwalona płyta. Dla figur powstała i zmiana warunków – zmiana środowiska, w którem oni przebywali. Trzeci stąd zagłówek arkanu – Mutationes in tempore.

I rzeczywiście, każdy wysiłek wyrwać się  spod dachu Tzade doprowadzi przede wszystkim do przemieszczeń bez oswobodzenia od dachu. Przecież ptak z początku rzuca się po wszystkich kątach swojej klatki, a zbadawszy ją zupełnie, przekonuje się o niemożliwości wylotu. Tak i my. Z początku kręcimy się przerozmaicie, ażeby nastroić swój ziemski kwartet. Wyczekujemy odnowienia komórek własnego ciała i przekonujemy się, te nowe ciało jest takiem samem więzieniem, jak i stare. Próbujemy wszelakich udoskonaleń w fizycznym planie, przenosimy się w przeróżne miejscowości i cały czas okazujemy się niewolnikami Zodjakalnego Planu. Zaczynamy wtenczas tylko myśleć o tern, że ptaszek w niewoli musi przerobić samego siebie, ażeby mieć szanse na oswobodzenie. Zabieramy się do astralnej Samo przeróbki, jednocześnie z sobą wysubtelniamy Przyrodę i zaznajamiamy jaśniej i jaśniej przejmować zew Trąby Arohetypu, z początku źle do nas dochodzący i smutnie pojmowany przez nas tylko w minutach pełnej ciszy naszych namiętności i chwilowego ustania strasznego stuku Koła Fortuny.

I tak: – zmieniać,  zmieniać, zmieniać bez końca! Ale zmieniać ewolucyjnie. Oto nasze hasło. Kiedy nie widzimy drabiny celem wzniesienia się, posuwać się po horyzontalnych galerjach w nadziei, że odnajdziemy drabinę na ich końcu. I nawet opuszczać się niekiedy w dół, jeżeli jesteśmy niezłomnie przekonani, że dalej oczekuje nas potężne wzniesienie się. To los poszukiwacza. Rozpatrzymy teraz arkan arytmologicznie

20 = 1 + 19 i 20 = 19 + 1

Metafizyczna Esencja (1) i Płodotwórczość darowanych przez nią Prawd (19) oczywiście potocznie przyciąga nas w górę (20).  Trzechplanowy Człowiek (1), realizowawszy Zadanie Etycznego Hermetyzmu (19), zjawia się astralnie – przerodzonym (20). Aktywna. Natura (1), przemieniając własnemi siłami minerały (19), tworzy przemiany w ziemskiej skorupie (20).

20 = 2 + 18 i 20 = 18 + 2

Jedyna Hierarchja (18) w Jedynej Substancji (2) potężnie  przyciąga nas do Pierwoźródła (20). Tajemnica. Polarności (2) i obecność wrogów w astralu (18) zmuszają nas do obrony przez przerodzenie (20). Niebezpieczeństwa (18), którym się poddane realizowane przez Przyrodę twory (2), objaśniają „przemiany w czasie”  (20).

20 = 3 + 17 i 20 = 17 + 3

Pojmowrmie Wielkiego Ternera Bożej Natury (3) razem z Nadzieją (17) określają tempo przyciągania w górę (20). Pojmowanie całokształtu rozmnażania inkarnowanych jaźni (3) i człowiecza intuicja. (17) stanowią dostateczne bodźce do astralnego przerodzenia (20). Pojmowanie Gnostycznej Zasady Twórczości (8) w związku z umiejętnością czytania w Przyrodzie (17) podają pełny obraz przemian w Czasie (20).

20 = 4 + 16 i 20 = 16 + 4

Przyobleczenie idej w formy (4) w związku z logioznem wyłożeniem (16) niektórych form, określają metafizyczne przyciąganie (20) do pozostałych niewyłączonych form. Autorytet samego siebie (4) i mechanizm samowmawiania (16) określą astralne przerodzenie (20). Przygotowanie (4) i zburzenie (16) – oto elementy przemian w przyrodzie (20).

20 = 5 + 15 i 20 = 15 + 5

Logiczne zastosowanie (15) Poznania Dobra i Zła (5) sprowadzi się do przyciągania w górę (20). Pentagramma (5), władająca tajemnicami Bafometa (16), rządzi odnowionym Astrosomem (20).  Naturalna Religja. (5) i przyznanie Fatum (15) godził z obrazem przemiany w Przyrodzie (20).

20 = 6 + 14 i 20 = 14 + 6

Zastosowanie Prawa . Analogij (6) i Dedukcji (14) świadczą o przyciąganiu w górę (20).
Świadomość Wolności Woli (6) i Wewnętrznej Harmonji (14) świadczą o astralnem przerodzeniu (20). Środowisko (6) z upływającemi w niem przemianami entropji (14) stanowi obraz przemian Przyrody w czasie (20).

20 = 7 + 13 i 20 = 13 + 7

Uznanie wieczności Archetypu (13) i pierwszeństwo, darowane duchowi nad form (7), określają zupełnie przyciąganie w górę (20).   Zwycięstwo (7) nad sobą do końca inkarnacji (18) jest rękojmią udoskonalenia astrosoma (20).  Uznanie prawa własności (7) na równi z istnieniem przeobrażenia energji (13) zmusza wyczuwać obraz przemian w Przyrodzie (20).

20 = 8 + 12 i 20 = 12 + 8

Pojmowanie Libracji Uniwersalaej Wagi (8) i Wiara. w Odkupiciela (12) sił dostatecznemi bodźcami przyciągania w górę (20). Zachowanie Prawa (8) i jednoczesne przejawienie Miłosierdzia (12) świadomość o astralnej przeróbce osobnika (20). Karma (8) Zodjakalnego Plnu (12) osądziła go na wieczne przemiany (20).

20 = 9 + 11 i 20 = 11 + 9

Uznanie Wyższego Protektoratu (9) i Jego Siły (11) określa przyciąganie w górę (20). Wypracowanie moralnej siły (11) i Poświęcenie (9) Przeradzają astrosom (20). W chaosie przemian fizycznego planu (20) kierujemy się ostrożnością (9) i znajomością sił przyrody (11).

20 = 10 + 10

Prawidłowość ślubowań, dawanych przez Człowieczeństwo Archetypów (10) zestawiana z doskonałością Testamentu z Góry (10), określa potęgę przyciągania w górę (20). Ustanowienie silnej Kabbały (10) wewnątrz sobie w odpowiedzi na Kabbałę (10) z zewnątrzn jest i przeróbką astrasomu (20),

Fortuna nowego (10) w zestawieniu z Fatum, starego (10) umożliwi zliczenie dokonanych przemian (20). Streszczając wypowiedziane, możemy twierdzić, że Saturn nie darmo zjawia się Iska astrologiczny patron tego arkanu. O rozwoju czasu sądzimy podług przemian w grupie zjawisk, ale formalnie ostatnią  umieszczamy znowuż w czasie.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska